Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn


Podziękowanie za niepodpisanie przez Polskę umowy międzynarodowej w sprawie JSP

"W imieniu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, własnym, jak również setek tysięcy polskich przedsiębiorców - dziękuję Panu Premierowi za dokonanie wnikliwej analizy zjawisk zachodzących w gospodarce europejskiej oraz za podjęcie decyzji o niepodpisaniu przez Polskę umowy międzynarodowej w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego."

link:
949_2013_03_01_Od_PIRP_do_J.Piechocinski-Podziekowanie_za_niepodpisanie_przez_Polske_umowy_miedzynar._w_spr._JSP_nb.pdf
950_2013_03_01_Od_PIRP_do_M.Boni-Podziekowanie_za_niepodpisanie_przez_Polske_umowy_miedzynar._w_spr._JSP_nb.pdfWarszawa, dnia 19 lutego 2013 r.

     Szanowni Państwo,
     Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,


     Pierwszy raz w historii naszego kraju regulacje prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej mogły tak niekorzystnie przełożyć się na stan polskiej gospodarki, na sytuację Polski i Polaków.

     Rozwiązania wprowadzane przez system jednolitej ochrony patentowej faworyzują najsilniejsze podmioty, zagrażając stabilnej pracy małych i średnich firm. Dziś, tj. w dniu 19 lutego 2013 r. w Brukseli odbyła się ceremonia podpisania umowy międzynarodowej o Jednolitym Sądzie Patentowym (JSP), której niepodpisanie przez dany kraj oznacza zablokowanie wprowadzenia w nim systemu jednolitej ochrony patentowej. Polska wzięła udział w tej uroczystości wyłącznie w charakterze obserwatora. Umowę podpisały 24 państwa członkowskie UE. Poza gronem państw sygnatariuszy tego porozumienia znalazły się trzy państwa: Polska, Hiszpania i Bułgaria. Podjęcie tej odważnej decyzji osłania polskich przedsiębiorców przed przewagą technologiczną i ekonomiczną innych podmiotów.

     Znajomość wad systemu jednolitej ochrony patentowej - wskazywana w znakomitych opracowaniach i wystąpieniach p. prof. Aureli Nowickiej, p. prof. Stanisława Sołtysińskiego, p. prof. Ryszarda Skubisza i p. prof. Janusza Szwaji - wywołała głęboki niepokój przedsiębiorców, posłów, dziennikarzy, rzeczników patentowych i polityków. Merytoryczne argumenty wskazywane w licznych publikacjach, interpelacjach poselskich i wystąpieniach - zostały dostrzeżone i wysłuchane przez Rząd i mogły pomóc w podjęciu optymalnej dla Polski decyzji w tej sprawie.

     http://www.mg.gov.pl/node/17702
     http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-982-12538
     A.N._Jednolita_ochrona_patentowa_i_Jednolity_Sad_Patentowy_zagrozenia_i_niekorzystne_konsekwencje_w_Polsce_15.pdf

     W imieniu Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych -

Anna Korbela
Prezes Polskiej Izby Rzeczników PatentowychWarszawa, dnia 16 grudnia 2012 r.

     Szanowni Państwo,

     uspokajające oceny prawne dotyczące ewentualnego nieobowiązywania w Polsce pakietu patentowego przedstawione w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Ministerstwo Gospodarki na stronach internetowych ("Stanowisko Polski w sprawie przystąpienia do systemu jednolitej ochrony patentowej" http://www.mg.gov.pl/node/17348) - nie są trafne!
     Jak wynika z załączonego dokumentu Rady UE nr 17614/12 z 14 grudnia 2012 r. jutro, tj. 17 grudnia 2012 r. nastąpi przyjęcie przez Radę UE obu rozporządzeń wprowadzających wzmocnioną współpracę tworzącą system jednolitej ochrony patentowej.
     Nasz Rząd, mimo niezliczonych apeli środowisk przedsiębiorców i ekspertów, a także m.in. sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, nie podjął decyzji o wycofaniu się przez Polskę z tego systemu. Z dostępnych informacji wynika, że jutrzejsze posiedzenie Rady UE rozpocznie się o godz. 10,00. Najbliższe godziny są ostatnimi, kiedy nasz Rząd może zmienić swoją decyzję. Apelujmy o to stanowczo do Pana Premiera, w interesie naszego kraju:
     donald.tusk@sejm.pl; kancelaria@ck.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl

     Załącznik:
     2012-12-14_Dokument_Rady_nr_17614_12.pdf

Anna Korbela
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Czy międzynarodowe koncerny zniszczą polskie przedsiębiorstwa?
POLSKA MA JESZCZE MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA SIĘ ZE WZMOCNIONEJ WSPÓŁPRACY PROWADZĄCEJ DO NIEKORZYSTNYCH DLA POLSKIEJ
GOSPODARKI REGULACJI - NIE ZMARNUJMY TEJ SZANSY!

POWIEDZMY "NIE" DLA "JEDNOLITEJ OCHRONY PATENTOWEJ",
KTÓRA ZAGRAŻA ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU POLSKI!

     W najbliższym czasie planowane jest przyjęcie regulacji prawnych, które znacząco zmienią gospodarczy obraz Europy. Beneficjentem tych regulacji będą wybrane państwa wysoko rozwinięte technologicznie, mające silny potencjał rozwoju technicznego i dysponujące znacznymi środkami na badania i rozwój, a zwłaszcza duże międzynarodowe koncerny. W praktyce, przyjęcie tych regulacji sprowadzi polskiego przedsiębiorcę do roli odtwórcy korzystającego z obcych wynalazków kosztem ponoszenia opłat licencyjnych. Konkretne, planowane regulacje przenoszą ryzyko prawne związane z domniemanym naruszeniem praw z patentu na polskich przedsiębiorców, co wprost przekłada się na wzrost kosztów prowadzenia działalności oraz zmniejszenie zdolności konkurowania z podmiotami zagranicznymi i to na terytorium ich własnego kraju. Wspomniane ryzyka dotkną wszystkich polskich przedsiębiorców, w tym mikro, małych i średnich. Również takich, których działalność nie wykracza poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a nawet ma charakter lokalny.
Czas Powiedzieć "NIE" rozwiązaniom, które zagrażają rozwojowi Polski! Jeszcze jest czas żeby się wycofać nie naruszając jakichkolwiek zobowiązań - trzeba to jednak zrobić przed przyjęciem rozporządzeń z pakietu patentowego.

     Kto będzie beneficjentem nowych regulacji i dlaczego nie będzie to Polska pokazują m.in. poniższe diagramy.

Obrazek

Obrazek

Dysproporcja w liczbie krajowych zgłoszeń patentowych będzie skutkowała jeszcze większą dysproporcją w przypadku zgłoszeń europejskich.

     Apelujemy o podjęcie działań skutkujących wycofaniem się Polski z planów wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej na niekorzystnych dla Polski warunkach. Jeszcze jest czas, nie możemy go zmarnować. Nie powtarzajmy błędów z ACTA!

W obronie polskich przedsiębiorców i naukowców - Polska Izba Rzeczników Patentowych


Opinie :

Okładka kwartalnika "Rzecznik Patentowy" 2-4/2011 w którym opublikowana została opinia "Kontrowersje dotyczące utworzenia jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego" opracowana przez dr hab. Aurelię Nowicką prof. nadzw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalistę w dziedzinie prawa własności intelektualnej, autorkę ponad 100 publikacji, np. monografii poświeconej prawnoautorskiej i patentowej ochrony programów komputerowych :

Rzecznik_Patentowy_2-4_2011_okladka  Finalizacja procesu tworzenia jednolitej ochrony patentowej_stan na 26.11.2012

skrót opinii z 27.6.2012_uzupełnienie z 5.7.2012 

Zagrożenie i niekorzystne konsekwencje (15.2.2013)
Podgląd

Podgląd

Podgląd

Podgląd

Podgląd

 

Jednolity patent - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki?

opinia autorstwa Pawła Lenarczyka dla Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej

"Wszystkie racjonalne argumenty wskazują na to, aby Polska wycofała się ze wzmocnionej współpracy. Spowoduje to, ze żaden patent europejski nie będzie miał w naszym kraju jednolitego skutku, zaś podmioty polskie będą mogły uzyskiwać jednolite patenty w tych państwach, które będą uczestniczyć we wzmocnionej współpracy."

link: http://www.cafr.pl/2012/12/jednolity-patent-szansa-czy-zagrozenie-dla-polskiej-gospodarki/


Analiza
w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych
wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej

przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Deloitte Polska.

"Firma Deloitte na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowała ekspertyzę "Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej" 1. Omawiana analiza kosztów i korzyści dla polskich firm wynikających z jednolitej ochrony patentowej odnosi się do obecnych zapisów zawartych w projekcie patentu europejskiego o jednolitym skutku (zwanego dalej także jednolitym patentem europejskim)."

link: http://www.mg.gov.pl/files/upload/16510/Analiza%20potencjalnych%20skutkow%20jednolitego%20patentu%20europejskiego_final.pdf


KORZYŚCI, SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z JEDNOLITEGO SYSTEMU OCHRONY PATENTOWEJ DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH.

opinia dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego autorstwa prof. dr hab. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej.

link: 3252_2012_08_27_od_min._nauki_i_szkol._wyzsz._pismo_dot._material._o_patent.jednolit._mj


Uwagi do ekspertyzy "Korzyści, szanse i zagrożenia wynikające z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych"

autorstwa Patrycji Rosół, Łukasza Wściubiaka, Andrzeja Stachowskiego, Witolda Rożnowskiego.

link: 2012-10-19_POLEMIKA_Uwagi_do_opinii_Prof_Szczepanowskiej-lk_pr_wr_as-final_120929


"HARMONIZACJA PRAWA PATENTOWEGO. NIEPOSKROMIONY UNIJNY PATENT"

Opinia dla Max Planck Institute autorstwa Hannsa Ullricha.

link: SSRN-id2027920
Twelve_Reasons_2012-10-17_fin_2_3
http://ipkitten.blogspot.fr/2012/10/max-planck-publishes-top-12-reasons-why.html


"KILKA KRYTYCZNYCH UWAG NA TEMAT KOMPETENCJI I REGULAMINU JEDNOLITEGO SĄDU PATENTOWEGO"

opinia autorstwa Matthiasa Brandi-Dohrna

link: Brandi-dohrn_AUPC_final


WNIOSKI NA TEMAT EUROPEJSKIEGO SĄDU PATENTOWEGO

autorstwa Bernarda Remiche i Fernanda de Visscher (Université catholique de Louvain, Belgia)

link: http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2012/07/eu-motion-on-the-project-for-a-european-patent-court.html


Stanowiska :


STANOWISKO NAUKOWCÓW W SPRAWIE JEDNOLITEJ OCHRONY PATENTOWEJ

prof. Stanisław Sołtysiński
prof. Ryszard Markiewicz
prof. Andrzej Szajkowski
prof. Aurelia Nowicka
prof. Janusz Szwaja
prof. Ryszard Skubisz

"Doceniając wagę argumentów przemawiających za jednolitą ochroną patentową, stwierdzamy jednak, że prawny kształt wszystkich trzech elementów pakietu patentowego jest wysoce niekorzystny z punktu widzenia istotnych interesów naszego kraju."

link: List_otwarty.projekt.24.5.2012


Stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie jednolitej ochrony patentowej

"(...) Wydarzenia ostatnich tygodni pokazały złożoność problemu. Wskazały, że pomiędzy państwami o wysokim poziomie innowacyjności a Polską istnieje istotna różnica interesów. (...) Spodziewam się, że akty prawne dot. patentu jednolitego nie znajdą akceptacji w Parlamencie. Zasygnalizowaliśmy to już naszym europejskim partnerom (...)."

linki:
http://www.tvpparlament.pl/retransmisje/pozostale/konferencja-prasowa-wicepremiera-ministra-gospodarki-janusza-piechocinskiego/9480805


Apele PKPP Lewiatan
do Prezesa Rady Ministrów
i Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie jednolitej ochrony patentowej

"W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, apelujemy o podjęcie decyzji rządu polskiego o wystąpieniu ze wzmocnionej współpracy utworzonej w celu stworzenia jednolitej ochrony patentowej. (...) Jednocześnie zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o niezwłoczne zorganizowanie spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców, świata nauki i specjalistów w dziedzinie prawa własności przemysłowej, celem umożliwienia im przedstawienia argumentów w przedmiotowej sprawie."

linki:
1259_001.pdf,
1257_001.pdf


Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie jednolitego patentu europejskiego

"Biorąc pod uwagę powyższe Krajowa Izba Gospodarcza apeluje o podjęcie przez resort gospodarki działań mających na celu wstrzymanie prac nad jednolitym patentem europejskim w obecnym kształcie, bądź też wycofanie się z przystąpienia ze wzmocnionej współpracy w powyższym zakresie."

linki: GP_227_2012.pdf


Stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska
z dnia 9 grudnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega potrzebę ochrony polskich przedsiębiorców przed zwiększeniem kosztów postępowania patentowego, dlatego też wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zrezygnowania z planów ratyfikacji umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym, której założenia zostały przedstawione w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie sprzeciwu wobec przystąpienia przez Polskę do umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym."

linki: Rezolucja_w_sprawie_ochrony_patentowej.doc,
Wniosek_o_uzupelnienie_porzadku_dziennego_posiedzenia.doc


Stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie jednolitej ochrony patentowej

"Rozwiązania mające obowiązywać w ramach jednolitej ochrony patentowej, w tym jej system językowy, są sprzeczne z interesem polskich przedsiębiorstw. Dotyczy to zwłaszcza sektora mały i średnich firm, w których zatrudniona jest zdecydowana większość polskiej kadry inżynierskiej (...)"

link: SKMBT_C25212073014320


NIE dla Jednolitego Patentu Europejskiego - stanowisko Pracodawców RP

"Pracodawcy RP ostrzegają przed negatywnymi konsekwencjami, jakie będzie miało dla rodzimych przedsiębiorców przystąpienie Polski do umowy o Jednolitym Patencie Europejskim (JPE). - Nowy system okaże się korzystniejszy dla dużych koncernów oraz dla podmiotów z państw europejskich, które są liderami innowacyjności - podkreśla ekspert organizacji, Anna Woźnica."

link: http://www.pracodawcyrp.pl/stanowiska/art,5476,nie-dla-jednolitego-patentu-europejskiego.html


ODPOWIEDŹ PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE GOSPDODARKI
na interpelację 3550 w sprawie przystąpienia Polski systemu jednolitej ochrony patentowej

"(...) Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie jednolitej ochrony patentowej, zdaniem Komisji Europejskiej, przyczyni się do obniżenia o ok. 80% kosztów uzyskania ochrony patentowej. Obniżenie kosztów będzie możliwe, w szczególności z uwagi na brak opłat za usługi związane z tłumaczeniem patentu na języki urzędowe 25 państw członkowskich, a co za tym idzie, brak konieczności walidacji (tj. przeprowadzenia procedury związanej z dostarczeniem tłumaczenia patentu europejskiego na język urzędowy państwa członkowskiego w celu nadania skuteczności na jego terytorium), brak konieczności korzystania z przymusu rzecznikowskiego w postępowaniu przed urzędami państw członkowskich w zakresie walidacji patentu czy też brak opłat za usługi rzeczników patentowych poza granicami Polski w związku z walidacją patentu. Dzięki wprowadzeniu jednolitego systemu ochrony patentowej zostaną również obniżone koszty dochodzenia praw patentowych, które obecnie wymagają prowadzenia wielu postępowań przed sądami w różnych krajach UE. (...)"

link: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ7.nsf/main/77752105


LIST OTWARTY KLUBU STRATEGÓW MARKETINGU

"(...) Chcemy podkreślić, że brak wystarczającej komunikacji ze strony rządu na temat tego projektu, brak konsultacji społecznych oraz brak wyliczeń jego skutków (co ostatnio otwarcie przyznał wiceminister gospodarki w odpowiedzi na interpelację poselską) nasuwa nam skojarzenia z katastrofą komunikacyjną, jaką skończyła się podobnie prowadzona sprawa ACTA. (...)"

link: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=34879&utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_120618-wiadomosci


OŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
W SPRAWIE JEDNOLITEJ OCHRONY PATENTOWEJ

"Propozycje nowych regulacji nie oznaczają wsparcia krajowej innowacyjności, lecz mogą doprowadzić do znaczących ograniczeń dla polskich przedsiębiorców i naukowców. Analizy prawne wskazują m.in. na niezgodność proponowanych rozwiązań z Konstytucją RP, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Apelujemy więc, o podjęcie działań skutkujących wycofaniem się z planów wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej na niekorzystnych dla Polski warunkach." (.)

link: Oswiadczenie.html

PISMO PREZES POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
DO MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Z DNIA 22 MARCA 2012 ROKU

"Największy niepokój środowiska rzeczników patentowych budzi unijny projekt wprowadzenia patentu jednolitego. Wobec ubogiego krajowego potencjału rozwoju technicznego, niskiego stanu innowacyjności i realnej słabości ekonomicznej państwa, zamierzone rozwiązania tworzące jednolitą ochronę patentową i system językowy tej ochrony oraz zasady egzekucji prawa są zdecydowanie sprzeczne z interesem Polski, która nie jest jeszcze gotowa na przyjęcie proponowanych zmian i powinna wycofać się z uczestnictwa w gronie państw je akceptujących."

link: 1620_2012_03_22_od_A.Korbela_Prezes_PIRP_do_M.Boni_Pismo_w_spr._ACTA_i_patentu_jednol.


LIST PROTESTACYJNY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW POLSKICH UCZELNI
Z DNIA 8 MARCA 2012 ROKU
DOTYCZĄCY PRZYJĘCIA JEDNOLITEJ OCHRONY PATENTOWEJ

"Opinie prawne wskazują, w tym dostarczona Panom jako posłom na Sejm RP przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych opinia Pani prof. dr hab. Aurelii Nowickiej - iż przyjęcie jednolitej ochrony patentowej w obecnej postaci jest niezgodne z Konstytucją RP i będzie niezmiernie szkodliwe dla polskich przedsiębiorców, a zatem i dla polskiej gospodarki. (.) My niżej podpisani protestujemy przeciwko przyjęciu jednolitej ochrony patentowej i apelujemy w ślad za środowiskiem osób zawodowo związanych z problematyką patentów o jak najszybsze odstąpienie przez Rzeczpospolitą Polską od tych niekorzystnych dla nas rozwiązań."

link: LIST_PROTESTACYJNY_plus_podpisy


STANOWISKO DYREKTORA BIURA INTERWENCJI BCC
Z DNIA 10 SIERPNIA 2010 ROKU

Business Centre Club wyraża zaniepokojenie planami wprowadzenia instytucji patentu jednolitego, który będzie wymagał tłumaczenia jedynie na trzy języki - angielski, francuski i niemiecki. (.) Takie rozwiązanie spowoduje przeniesienie kosztów tłumaczeń z firm zagranicznych na firmy polskie. Powstanie także stan niepewności prawnej, ponieważ obowiązujące w Polsce patenty, nie będą publikowane w języku polskim.

link: 2010-08-10_BCC_patent_europejski


STANOWISKO MINISTRA GOSPODARKI W SPRAWIE JEDNOLITEJ OCHRONY PATENTOWEJ
Z DNIA 18 KWIETNIA 2012 R.

Pragnę poinformować, że utworzenie systemu jednolitej ochrony patentowej, w tym ustanowienie jednolitego systemu rozstrzygania sporów patentowych zostało uznane w UE za potencjalne źródło wzrostu gospodarczego w czasach kryzysu ekonomicznego. Celem ustanowienia systemu patentu jednolitego nie jest zastąpienie krajowych systemów patentowych lecz koegzystencja z nimi, tak aby zgłaszający miał swobodny wybór pomiędzy dostępnymi rodzajami ochrony patentowej, dostosowanymi do jego potrzeb. (.) obecnie występujący system ochrony patentowej jest kosztowny, nieefektywny i stanowi barierę dla rozwoju innowacyjności, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, ale również dla rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Link: Stanowisko_Ministerstwa_Gospodarki


STANOWISKO BCC W SPRAWIE JEDNOLITEJ OCHRONY PATENTOWEJ Z DNIA 15 MAJA 2012 ROKU

"ACTA to tylko wierzchołek góry lodowej - poważniejszym problemem dla polskich przedsiębiorców może okazać się Jednolity Sąd Patentowy. Zmiany w zakresie jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego mogą mieć nieprzewidywalne i bardzo negatywne skutki dla polskich przedsiębiorców oraz krajowej gospodarki. (...) Swoista bariera może więc doprowadzić do zwiększenia dystansu między gospodarką Polski, a gospodarką państw wysoko rozwiniętych technologicznie."

link: Stanowisko_BCC_w_sprawie_Jednolitego_Sadu_Patentowego


STANOWISKO INSTYTUTU JEAGIELLOŃSKIEGO W SPRAWIE PATENTU JEDNOLITEGO

"Instytut Jagielloński wyraża głębokie zaniepokojenie planowanym przez rząd przystąpieniem do systemu Jednolitego Patentu Europejskiego. Regulacje prawne w ramach Jednolitej Ochrony Patentowej, nad którą pracuje Rada UE z Parlamentem Europejskim, zagrażają rozwojowi i innowacyjności polskiej gospodarki, z ryzykiem dla wszystkich polskich przedsiębiorców, w tym mikro, małych i średnich."

link: http://wpolityce.pl/depesze/29439-stanowisko-instytutu-jagiellonskiego-w-sprawie-projektu-przystapienia-do-systemu-jednolitego-patentu-europejskiego


APEL POLSKIEGO ZWIĄZKU PRZEMYSŁU OŚWIETLENIOWEGO

"Z najwyższą uwagą i niepokojem środowisko nasze śledzi doniesienia na temat możliwego objęcia naszego kraju systemem wzmocnionej współpracy w zakresie jednolitej ochrony patentowej oraz umową międzynarodową o powołaniu Jednolitego Sądu Patentowego. (.) Przeprowadzona przez nas analiza proponowanych rozwiązań jednoznacznie wskazuje, że stanowią one wielkie zagrożenie dla polskich firm (.)."

linki:
Premier_Jednolity_Patent_Europejski_1
Premier_Jednolity_Patent_Europejski_2


PISMO POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DO MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 28 MAJA 2012 ROKU

"(...) zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o udostępnienie (...) wyników przeprowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki analiz skutków przyjęcia lub odrzucenia rzeczonego projektu dla polskiej gospodarki we wszystkich jej sektorach. Analiza takiego dokumentu pozwoli nam oraz firmom przemysłu teleinformatycznego na bardziej świadomą ocenę projektu ujednoliconego patentu europejskiego (...)"

link:
http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/05/14057/List_WP_patenty_2012.05.28.pdf


"PAKIET DOT. JEDNOLITEGO PATENTU TO ROZWIĄZANIE NIEWYKONALNE!"

stanowisko Jochena Pagenberga, byłego eksperta KE w Komitecie ds. przyszłego sądu patentowego.

"(...) mnożenie kompromisów spowodowało niewykonalne rozwiązanie, którego przemysł nie będzie chciał stosować, z powodu poważnych błędów ludzi, którzy nie mają praktycznego doświadczenia w zakresie ochrony patentowej i nie chcą korzystać z wiedzy tych, którzy ją posiadają. (...) procedowanie nad projektem jednolitej ochrony patentowej pokazuje skalę niedemokratycznego zachowania, jakiego większość ludzi w Europie sobie nie wyobraża (...)."

link:
http://www.managingip.com/Article/3038317/Pagenberg-attacks-unitary-patent-package-as-an-unworkable-solution.html


Raport "Jednolity Sąd Patentowy: pomoc czy przeszkoda?" dla Izby Gmin (UK)

"Uważamy, że polska Prezydencja działała nierozważnie, przyspieszając negocjacje dotyczące zawarcia porozumienia (...). Poważne konsekwencje ekonomiczne powołania Jednolitego Sądu Patentowego (JSP), zarówno dla państw członkowskich jak i dla UE jako całości nie przystają do próby uzyskania "szybkiego sukcesu" w ostatnich dniach Prezydencji. (...) W konsekwencji zorientowane osoby trzecie nie miały możliwości wpływu na przebieg negocjacji i powstało wrażenie, że interesariusze zostali wykluczeni. Nie przystaje to do zasad skutecznego tworzenia prawa, co zresztą pokazują dowody, których nam dostarczono."

linki:
HC1799_embargoed
2012-05-12_The_Unified_Patent_Court_help_or_hindrance_PL


Stanowisko Pracodawców RP w sprawie jednolitej ochrony patentowej

"Pracodawcy RP od początku krytycznie podchodzili do propozycji włączenia Polski do systemu jednolitej ochrony patentowej. Po przeanalizowaniu ewentualnych konsekwencji przystąpienia do porozumienia doszliśmy do wniosku, ze przyjęcie regulacji w zakresie Jednolitego Patentu Europejskiego spowodowałoby negatywne skutki, zarówno dla firm zgłaszających patenty, jak i dla tych monitorujących zgłoszenia. uważamy, ze nowy system będzie korzystniejszy dla podmiotów z tych państw europejskich, które już teraz są liderami innowacyjności."

linki:
3121_2012_08_07_od_Pracodawcy_RP_pismo_dot._patentu_jedn


Stanowisko Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 2012 r. w sprawie patentu jednolitego

"Wiem, że projekt patentu jednolitego najbardziej krytykują rzecznicy patentowi, bowiem chyba najbardziej uderza on w nich, a nie koniecznie w naukowców. (...) moim zdaniem ta procedura patentowa ma swoje zagrożenia, ale ma też silne strony. Jesteśmy na etapie, na którym nie można kopiować. Nawet Chiny nie kopiują. Trzeba tworzyć nową wartość technologiczną. W związku z tym patent ten ma stworzyć system, który będzie w większym stopniu nadzorować tę oryginalną myśl patentową, a nie będzie pozwalał na to żeby przy tylko niewielkiej zmianie patentować coś jako nowe. (...)" (01:13:15)

linki:
http://top500innovators.org/boomerang/2-uncategorised/23-barbara-kudrycka.htmlPRACE WARSZTATU EKSPERCKIEGO PRZY MINISTERZE ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI :


EFEKT PRAC GRUP ROBOCZYCH

link: http://mac.gov.pl/dzialania/efekty-prac-grup-roboczych-utworzonych-po-kongresie-wolnosci-w-internecie/INFORMACJE O DZIAŁANIACH BIEŻĄCYCH

Przedstawiciele administracji i eksperci społeczni zaczęli już pracę w zespołach eksperckich. Grupy robocze przedstawią wstępne rezultaty swoich prac na kolejnym spotkaniu Kongresu Wolności w Internecie 28 maja. Będą to sugestie dotyczące zmian lub zalecenia dla władz a także konkretne propozycje zmian przepisów (a w przypadkach sporu - rozwiązania alternatywne).

link: http://mac.gov.pl/tag/kongres-wolnosci-w-internecie/


ZAPROSZENIA DO ZESPOŁU EKSPERCKIEGO

link: 2012-04-26_zaproszenia_Kongres_Woln_w_Intern_apPrace legislacyjne :


Bieżące prace nad powołaniem Jednolitego sądu Patentowego realizowane są przez Komitet Przygotowawczy (Preparatory Committee):

link:
http://www.unified-patent-court.org/Preliminary set of provisions for the Rules of Procedure ("Rules") of the Unified Patent Court

15th draft of 31st May 2013

link:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/2013-05-31_15th_draft_Rules_of_Procedure_for_the_UPC.pdfBRIEFING PAPER ON THE DRAFT RULES OF PROCEDURE OF THE UNIFIED PATENT COURT

OCTOBER 2012

link:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/SUMMARY_EGA_BRIEFING_RULES_OF_PROCEDURE_October_2012.pdfMEMO TO THE PANEL

"COMMENTS ON THE DRAFT RULES OF PROCEDURE FOR A UNIFIED PATENT COURT" - APRIL 2012

link:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/FINAL_EGA_MEMO_Rules_of_Procedure_EU_Court.pdfStanowisko Rady Unii Europejskiej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie jednolitej ochrony patentowej

"Utworzenie jednolitego systemu patentowego, który był przedmiotem dyskusji od ponad 30 lat, znacznie obniży koszty związane z uzyskaniem patentu w UE i przyczyni się do wzrostu aktywności patentowej dla przedsiębiorstw UE."

link:
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu-unitary-patent-a-big-boost-for-innovation?lang=plTransmisja z posiedzenie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego

link:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=4A26E41D136EB2B9C1257ACB005C21BBDezyderat nr 5
Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sadu Patentowego
uchwalony na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2012 r.

"(...) mając na względzie zgłoszone przez różne środowiska oraz przez ekspertów zagrożenia, Komisja apeluje do Prezesa Rady Ministrów o wycofanie się Polski ze wzmocnionej współpracy w dziedzinie jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego".

link:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/int_d5/$file/int_d5.pdfINTERPELACJA POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF. RYSZARDA LEGUTKO I ODPOWIEDŹ KOMISJI EUROPEJSKIEJ
dot. jednolitego patentu europejskiego

"Dzięki znacznemu zmniejszeniu kosztów przyznawania patentów nowe regulacje przyniosą korzyści zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom."

link:
http://www.rlegutko.pl/index.php/pol/Aktualnosci/Odpowiedz-na-interpelacje-ws.-jednolitego-patentu-europejskiegoInterpelacja nr 6265 z dnia 12 czerwca 2012 r.
do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie systemu jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego

"Nie kwestionując potrzeby obniżenia kosztów uzyskania patentu w części państw Unii Europejskiej jako zachęty polskich podmiotów gospodarczych do zwiększenia aktywności innowacyjnej, (...) należy podnieść szereg wątpliwości, z jakimi zgłaszają się wyborcy do mojego biura poselskiego w sprawie jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego."

link:
http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i06265/$File/i06265.pdfSTANOWISKO SPRAWOZDACY PARLAMNETU EUROPEJSKIEGO Bernharda Rapkay'a

"Działanie Rady Europejskiej, aby zmienić projekt tworzący system patentu UE "narusza prawo UE" i sprawia, że jego zasady "nie będą w ogóle skuteczne", mówił Bernhard Rapkay (S&D, DE), który jest odpowiedzialny za projekt. Większość posłów ostro skrytykowała działanie Rady Europejskiej i zgodziła się wznowić dyskusję we wrześniu."

link:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120709IPR48484/html/EU-unitary-patent-Council-move-would-infringe-EU-law-says-EP-rapporteurODPOWIEDŹ PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE GOSPDODARKI
na interpelację nr 3390 w sprawie jednolitej ochrony patentowej

"Odnosząc się do kwestii poruszonych w piśmie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych z dnia 16 lutego 2012 r. w związku z projektowana jednolita ochrona patentowa, pragnę poinformować, że trwa ciągły proces konsultacji pomiędzy różnymi środowiskami w szczególności przedsiębiorców, rzeczników patentowych, wynalazców, przedstawicieli nauki. Polska Izba Rzeczników Patentowych zgodnie z ustawa o rzecznikach patentowych reprezentuje interesy swoich członków, do których należą rzecznicy patentowi oraz aplikanci."

link:
2764_2012_06_13_od_Posel_A.Grodzka_interpelacja_w_spr._jednolitej_ochr._patent._mjInterpelacja nr 6102 z dnia 26 czerwca 2012 r.
do ministra gospodarki
w sprawie wpływu jednolitej ochrony patentowej na polską gospodarkę

link:
http://www.wipler.pl/wp-content/uploads/2012/06/2012.06.26-Przemys%C5%82aw-Wipler-interpelacja-w-sprawie-jednolitego-patentu.pdfKONKLUZJE Z POSIEDZENIA RADY 28-29.06.2012 R.

"(...) Concerning actions to be brought to the central division, it was agreed that parties will have the choice to bring an infringement action before the central division if the defendant is domiciled outside the European Union. Furthermore if a revocation action is already pending before the central division the patent holder should have the possibility to bring an infringement action to the central division. There will be no possibility for the defendant to request a transfer of an infringement case from a local division to the central division if the defendant is domiciled within the European Union.

We suggest that Articles 6 to 8 of the Regulation implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection to be adopted by the Council and the European Parliament be deleted. (...)"


link:
2012-06-29_podsumowanie_spotkania_na_szczyciePosiedzenie
Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii
z dnia 29 lutego 2012 r.
dot. rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki o systemie jednolitego patentu oraz o Jednolitym Sądzie Patentowym w ramach UE (stenogram i nagranie video)

"Każdy, kto ceni własność intelektualną, samą ideę stworzenia jednolitego patentu będzie oceniał pozytywnie. Jednak ten mechanizm musi być wyważony i zdrowy. Istnieją metody, które mogą doprowadzić do stworzenia zdrowych rozwiązań. Od kilku lat w UE, w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego udzielane są prawa jednolicie działające na terenie całej Unii. W wypadku konfliktów i naruszenia takiego prawa polski przedsiębiorca jest pozywany do polskiego sądu. Bez większego trudu może znaleźć pełnomocnika profesjonalistę, który będzie mógł mu pomóc, a koszty procedowania przed sądem mieszczą się w granicach możliwości polskiego małego i średniego przedsiębiorcy." - mówiła Anna Korbela, prezes PIRP.

linki:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=54B208327FC69A9AC12579AC002E719A

Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii z dnia 2012-02-29

Komunikat_PIRP


Interpelacja nr 3146 z dn. 8 marca 2012 r.
do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie regulacji dotyczącej jednolitej ochrony patentowej oraz
planowanego utworzenia instytucji Jednolitego Sądu Patentowego

"Polska Izba Rzeczników Patentowych zgłasza poważne zastrzeżenia w stosunku do regulacji dotyczącej jednolitej ochrony patentowej. Swoje negatywne stanowisko prezentuje wraz z ekspertyzą sporządzoną przez prof. dr hab. Aurelię Nowicką. To, co Pan Premier wraz z ministrem gospodarki postrzegają jako sukces polskiej prezydencji i bardzo dobrą wiadomość dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, stoi w sprzeczności z wnioskami ww. ekspertyzy". - pisze w interpelacji poseł Wojciech Szarama.

link: Interpelacja (nr 3146) do Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulacji dotyczącej jednolitej ochrony patentowej oraz planowanego utworzenia instytucji Jednolitego Sądu Patentowego


Interpelacja nr 3069 z dn. 8 marca 2012 r.
do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie stanowiska Polski dotyczącego projektowanego porozumienia
państw europejskich o utworzeniu jednolitej ochrony patentowej

"Obecnie z udziałem Polski trwają prace nad stworzeniem systemu jednolitej ogólnoeuropejskiej ochrony patentowej. To pozornie korzystne rozwiązanie, pozwalające na jednoczesną rejestrację patentu we wszystkich krajach sygnatariuszach, niesie ze sobą również wiele zagrożeń wynikających z koniecznością bezwarunkowego i automatycznego rozszerzenia polskiego zbioru patentowego o wynalazki pochodzące z innych państw." - stwierdza posłanka Krystyna Łybacka.

link: Interpelacja (nr 3069) do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowiska Polski dotyczącego projektowanego porozumienia państw europejskich o utworzeniu jednolitej ochrony patentowej


Dezyderat nr 2
Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie uwarunkowań i potencjalnych skutków przystąpienia Polski
do jednolitego systemu ochrony patentowej
z dnia 15 marca 2012 r.

"Komisja dostrzega szanse dla Polski wynikające z dalszej integracji rynku wspólnotowego i znoszenia kolejnych barier, a w związku z tym życzliwie wspiera ogólną ideę jednolitego patentu europejskiego. Jednakże, w obecnie zaakceptowanym przez Rząd rozwiązaniu, wiele kwestii budzi niepokój naukowców, przedsiębiorców i organizacji samorządu rzeczników patentowych. (.) Komisja apeluje o przeprowadzenie rzetelnej analizy korzyści i kosztów wejścia lub pozostawania poza systemem jednolitego patentu europejskiego."

link: Dezyderat nr 2 Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uwarunkowań i potencjalnych skutków przystąpienia Polski do jednolitego systemu ochrony patentowej uchwalony na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r.


Pytanie w sprawa bieżących
z dnia 26 marca 2012 r.
do Waldemara Pawlaka - Ministra Gospodarki
w sprawie przystąpienia Polski do porozumienia o podjęciu wzmocnionej współpracy w
dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Jednolitej Ochrony
Patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego)

"(.) polskie firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zostaną postawione w bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu z firmami z innych, wysoko rozwiniętych technologicznie, państw uczestniczących w tym porozumieniu. Wiadomym jest, że to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem napędowym polskiej gospodarki. Regulacje wynikające z w/w porozumienia, prowadzą do sytuacji niekorzystnej dla polskiej gospodarki i zagrażają rozwojowi gospodarczemu Polski. Tymczasem beneficjentami porozumienia będą przede wszystkim podmioty gospodarcze z państw wysoko rozwiniętych technologicznie dysponujące wysokim potencjałem intelektualnym i ekonomicznym dla rozwoju technicznego." - stwierdzają posłowie Lidia Gądek i Józef Lassota.

link: J.Lassota_jednolita_ochrona_patentowa


Posiedzenie Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii
z dnia 28 marca 2012 r. (nagranie video)

"Jesteśmy zaniepokojeni podejściem do porozumienia ACTA z pominięciem zagadnień związanych z szeroko pojętym obszarem prawa własności intelektualnej. Ograniczenie tej dyskusji wyłącznie do kwestii prawa autorskiego, podczas gdy porozumienie ACTA dotyczy dużo szerszej sfery zagadnień, w tym problematyki patentu jednolitego. Tymczasem żywotne interesy naszej gospodarki związane są właśnie z zagadnieniami jednolitej ochrony patentowej" - sygnalizowali przedstawiciele PIRP.

link:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=861750702FE095D4C12579C80033A76F


Zapytanie (nr 929) do ministra gospodarki w sprawie potencjalnych konsekwencji przystąpienia Polski do jednolitego systemu ochrony patentowej

O ile idea stworzenia takiego systemu wydaje się słuszna, projekt w obecnym kształcie zakłada szereg rozwiązań, które mogą budzić pewne obawy, przede wszystkim z punktu polskich przedsiębiorców. Mimo zakładanych korzyści płynących z funkcjonowania systemu jego obowiązywanie na terenie Polski może okazać się kosztowne dla polskich małych i średnich przedsiębiorców. (.) obecny kształt projektu dotyczący jednolitej ochrony patentowej zawiera rozwiązania, które najprawdopodobniej spełnią swoje założenia jedynie w stosunku do największych przedsiębiorców posiadających możliwości korzystania z tak skonstruowanej ochrony patentowej.

link: z00929


Pytania z dnia 21 maja 2012 r. europosła Pawła Kowala ws. wpływu jednolitego patentu europejskiego na innowacyjność i małe oraz średnie przedsiębiorstwa

"Wiele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z krajów Unii zwraca (.) uwagę, że przepisy dotyczącego JPE faworyzują duże przedsiębiorstwa kosztem małych i średnich oraz mogą doprowadzić do ograniczenia konkurencyjności i innowacyjności wśród mniej zamożnych krajów Unii Europejskiej."

link:
KE-Wplyw_Jednolitego_Patentu_Europejskiego_na_innowacyjnosc_i_MSPAkty prawne :


Porozumienie Międzynarodowe w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego

link:
http://www.patentepi.com/en/news/news-details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=62&cHash=ff521e9454eee3f698e16fc76f166080Preliminary set of provisions for the Rules of procedure of the Unified Patent Court
15th draft (renumbered)
of 29/04/2013

link:
2013-04-29_Draft 15_Rules_of_Procedure.pdfROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1257/2012
z dnia 17 grudnia 2012 r.
wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej

linki:
JP_rozp.1_glowne_1257_2012_31.12.2012_PL.pdf,
JP_rozp.1_glowne_1257_2012_31.12.2012_EN.pdfROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1260/2012
z dnia 17 grudnia 2012 r.
wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń

linki:
JP_rozp.2_jezyki.1260_2012_31.12.2012_PL.pdf,
JP_rozp.2_jezyki_1260_2012_31.12.2012_EN.pdf


Projekty aktów prawnych UE :


Preliminary set of provisions for the Rules of procedure of the Unified Patent Court
(14th draft (renumbered) of 31 January 2013)

link: 2013-01-11_TEKST_EN_Rules_of_procedure.pdfPOROZUMIENIE W SPRAWIE JEDNOLITEGO SĄDU PATENTOWEGO
(RADA UII EUROPEJSKIEJ, Bruksela, 11 stycznia 2013 r.)

link: 2013-01-11_TEKST_PL_Porozumienie_w_sprawie_Jednolitego_Sadu_Patentowego_st16351_PL.pdfDokument Rady z dnia 14 grudnia 2012 r.
dot. obrad ustawodawczych w zakresie jednolitego ochrony patentowej

link: 2012-12-14_Dokument_Rady_nr_17614_12.pdfProjekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej

link: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16704.en11.pdfProjekt rozporządzenia Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do ustaleń dotyczących tłumaczeń

link: http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/2012-03-21_pismo_d_Min_Boni_ZAL_6524_11.pdfProjekt umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym z dnia 11 listopada 2011 r.

link: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16741.en11.pdfNota 18239/11 z dn. 6 grudnia 2011 r.
opisujący stan uzgodnień w sprawie powołania Jednolitego Sądu Patentowego,

link: 2012-03-14_dziwny_dokument_z_Brukseli_st18239_en11


Nota 6524/11 z dn. 2 marca 2011 r.
dotyczący podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej,

link: 2012-03-21_pismo_d_Min_Boni_ZAL_6524_11


Addendum do noty 6524/11 ADD 1 z dn. 2 marca 2011 r.
dotyczący podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej.

link: 2012-03-21_pismo_d_Min_Boni_ZAL_6524_11_ADDMedia o patencie jednolitym :

"Europejski Przegląd Sądowy" 4/2013

Artykuł prof. Aurelii Nowickiej i prof. Ryszarda Skubisza: "Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski)"

link: eps_2013_04_012.pdf


TV Biznes

"Czy nowe przepisy pomogą zwiększyć innowacyjność naszych firm, czy też patent posłuży jedynie interesom dużych europejskich koncernów? Gośćmi programu były Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego, Katarzyna Urbańska, ekspert PKPP Lewiatan oraz Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych."

link: http://www.ipla.tv/Kto-ma-racje-jednolity-patent/vod-5632522


Radio Szczecin

"Zasadniczą kwestią jest sprawa tłumaczeń i próba zmniejszenia kosztów w tym zakresie. I rzeczywiście ta niewielka część kosztów się zmniejszy. Tymczasem nie są to główne wydatki jakie wiążą się z udzieleniem ochrony, a pozostałe nie ulegną zmianie. A może nawet nie wiadomo jakie będą - mówiła Renata Zawadzka, wiceprezes PIRP"

link: patent.mp3


Blog IPKat, 19.02.2013 r.

"We can sign-up, but can we opt-out?: 24 Member States sign Unified Patent Court Agreement"

link: http://www.ipkitten.blogspot.com/2013/02/we-can-sign-up-but-can-we-opt-out-24.html


obserwatorfinansowy.pl, 18.02.2013

"Pomysł wprowadzenia jednolitego patentu europejskiego wzbudza w Polsce ogromne emocje. Środowiska biznesowe i prawnicze w Polsce solidarnie zdecydowanie sprzeciwiają się przystąpieniu Polski do porozumienia. Straty, które spowoduje będą liczone w setkach miliardów złotych - mówi prof. Stanisław Sołtysiński, ekspert prawa ochrony własności intelektualnej."

link: http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/biznes/zamiast-ulatwienia-powstalo-prawne-monstrum/


Portal VaGla.pl, 16.02.2013 r.

"Właściwie, to jakie jest polskie stanowisko w sprawie jednolitego patentu?"

link: http://prawo.vagla.pl/node/9926


Gość Niedzielny (gosc.pl), 14.02.2013

"Jednolity patent europejski jest niekorzystny dla Polski, ponieważ faworyzuje duże koncerny, a polska gospodarka jest oparta głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach - uważają eksperci, którzy uczestniczyli w czwartek w debacie zorganizowanej przez FOR."

link: http://gosc.pl/doc/1456892.Eksperci-przeciwko-jednolitemu-patentowi-europejskiemu


portal for.org.pl, 14.02.2012

"Polska nie powinna podpisywać porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, przyjętego przez Parlament Europejski w grudniu ubiegłego roku - twierdzą uczestnicy debaty zorganizowanej 14 lutego br. przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z wprowadzeniem jednolitej ochrony patentowej wiąże się bowiem więcej zagrożeń niż potencjalnych korzyści."

link:
http://www.for.org.pl/pl/a/2513,EKSPERCI-I-PRZEDSIEBIORCY-PRZECIWNI-JEDNOLITEMU-PATENTOWI-EUROPEJSKIEMU

http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/19_luty_14-linki.pdf


europeanvoice.com, 14.02.2013 r.

"Countries to sign up to unitary patent system"

link: http://www.europeanvoice.com/article/imported/countries-to-sign-up-to-unitary-patent-system-/76422.aspx


wyborcza.biz, 13.02.2013 r.

"Jednolity patent do Trybunału"

link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,13399049,Jednolity_patent_do_Trybunalu.html


"Dziennik Internautów. Biznes i Prawo", 28.01.2013 r.

"Rząd jednak popiera Jednolity Patent, ale zakłada porażkę ratyfikacji"

link: http://di.com.pl/news/47432,0,Rzad_jednak_popiera_Jednolity_Patent_ale_zaklada_porazke_ratyfikacji-Marcin_Maj.html


Rzeczpospolita, 23.01.2013 r.

"W czasie spotkania w Pałacu Prezydenckim w dniu 23 styczni 2013 r. Ministrowie ogłosili polskie "nie" dla jednolitego europejskiego patentu."

link: http://www.rp.pl/artykul/10,973353-Odwrot-od-europatentu.html


Gazeta Wyborcza, 21.01.2013 r.

"Patent to broń obosieczna"

link: http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,13267059,Patent_to_bron_obosieczna.html


Gazeta Wyborcza, 20.12.2012 r.

"Nie zważając na protesty organizacji pracodawców, rząd przez miesiące parł do przyjęcia jednolitego patentu - unijnego pomysłu na to, jak uprościć patentowanie w UE. Wygląda na to, że próbuje rakiem się z tego wycofać."

link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,13082930,Rzad_ucieka_przed_jednolitym_patentem.html#ixzz2FaQIhQ7s


Forbes.pl, 19.12.2012 r.

"Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński powiedział, że spodziewa się, iż jednolity patent nie znajdzie poparcia w polskim parlamencie. Pan Wicepremier Piechociński zaznaczył, że jednolity patent europejski budzi bardzo dużo kontrowersji i w jego opinii powoduje konflikt interesów."

link: http://www.forbes.pl/piechocinski-parlament-odrzuci-jednolity-patent,artykuly,136085,1,1.html


wyborcza.pl, 19.12.2012 r.

"Pomiędzy tym co jest charakterystyczne dla nowoczesnych i innowacyjnych gospodarek a polskimi realiami istnieje duża różnica. W tej sytuacji na etapie prac parlamentarnych mogą pojawić się wątpliwości co do decyzji o przyjęciu jednolitego patentu UE" - stwierdził Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki.

link: http://wyborcza.pl/1,91446,13081340,Piechocinski__europatent_raczej_nie_znajdzie_akceptacji.html#ixzz2Fg8pjsTb


Tok Fm, 19.12.2012 r.

"Od samego początku, także w ramach mojego członkostwa w sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, wyrażałem znaczny dystans do tych rozwiązań prawnych. Gdyż to co dobre dla części krajów UE, nie zawsze jest dobre dla krajów na tzw. dorobku." - powiedział Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki w rozmowie z Janem Wróblem

link: http://www.tok.fm/TOKFM/0,94037.html


Rzeczpospolita, 19.12.2012 r.

"Pracodawcy, rzecznicy patentowi, organizacje pozarządowe, naukowcy od dwóch lat ostrzegali, że ten patent zaszkodzi polskim firmom. Rząd zignorował ich głos i w ubiegłym tygodniu przystąpił do systemu jednolitej ochrony patentowej."

link: http://www.rp.pl/artykul/10,962843-Rzad-ignoruje-pracodawcow.html


www.tvn24.pl, 18.12.2012 r.

"Patent na katastrofę
Jest już za późno na zablokowanie unijnego patentu - uważa Katarzyna Urbańska, dyrektorka departamentu prawnego PKPP Lewiatan. Polska miała możliwość wycofania się z przyjęcia tego zapisu do poniedziałku. W poniedziałek bowiem ..."


link: http://www.tvn24.pl/wideo/patent-na-katastrofe,619491.html


wpolityce.pl, 14.12.2012 r.

"Koszt wynikający z wprowadzenia tej nowej unijnej regulacji wyniesie nas 76 miliardów złotych. Oczywiście, jeżeli tej regulacji by nie było, też ponieślibyśmy koszty, ale mniejsze niemal o 30 miliardów złotych. Rzecz nie w tym, by w ogóle nie regulować tego obszaru, lecz w tym, żeby go regulować mądrze, zgodnie z interesami poszczególnych krajów członkowskich, w tym Polski."

link: http://wpolityce.pl/dzienniki/blog-ryszarda-czarneckiego/42686-dlaczego-rzad-nie-chcial-80-mld-zl-pe-przeglosowal-niekorzystny-dla-polski-jednolity-patent-europejski


Bankier.tv, 11.12.2012

"Jednolita ochrona patentowa - więcej wspólnoty we wspólnocie europejskiej, czy może głównie interes korporacji? W przeddzień głosowania w Parlamencie Europejskim stoimy przed pytaniem: czy patent europejski o jednolitym skutku nie stanowi zagrożenia dla młodej polskiej gospodarki? W studiu: Anna Korbela, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych"

link: http://bankier.tv/jednolita-ochrona-patentowa-zniszczy-polska-gospodarke-12242.html


Polskie Radio Program Trzeci, 11.12.2012 r.

"Od wielu miesięcy zabiegamy o to, aby informacja o skutkach wprowadzenia tego systemu dotarła do osób, które decydują o przyszłości Polski. (...) Trzeba liczyć się z kosztami połączenia naszej delikatnej jeszcze gospodarki do systemu, który będzie bardzo życzliwy dla potężnych korporacji. To jest taka sama sytuacja jak w przypadku ACTA." - mówiła Anna Korbela, Prezes PIRP.

link: http://www.polskieradio.pl/9/539/Artykul/742481,To-jest-taka-sama-sytuacja-jak-w-przypadku-ACTA


wpolityce.pl, 11.12.2012 r.

"Większość obywateli i firm będzie zmuszona do hurtowego przyjmowania tysięcy patentów wytworzonych poza ich jurysdykcją w języku innym niż urzędowy w danym państwie. Orzekanie w tych sprawach przesunie się do zagranicznych sądów procedujących w obcych językach. Wzrosną koszty tłumaczenia, procedur i obsługi prawnej. Utrudniony będzie dostęp do sądu i ochrony prawnej."

link: http://wpolityce.pl/wydarzenia/42462-szymanski-europejski-patent-przyniesie-szkody-innowacyjnosci


Interia.pl, 10.12.2012 r.

"Polska pozostała we wzmocnionej współpracy 25 państw Unii Europejskiej na rzecz wprowadzenia jednolitego patentu, ale ostateczną decyzję w sprawie jego wprowadzenia w Polsce podejmie Sejm - poinformował dziennikarzy wiceminister gospodarki Andrzej Dycha."

link: http://biznes.interia.pl/firma/news/sejm-zdecyduje-o-jednolitym-patencie-w-polsce,1871654


Wyborcza.pl, 10.12.2012 r.

"Politycy Solidarnej Polski złożyli w poniedziałek projekt rezolucji Sejmu wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Polski w europejskim systemie patentowym. Według SP, wprowadzenie jednolitego patentu europejskiego zagraża polskim firmom i gospodarce."

link: http://wyborcza.pl/1,91446,13024677,SP_chce_sprzeciwu_Sejmu_w_sprawie_jednolitego_patentu.html#ixzz2Ej47qRyB


wp.pl, 10.12.2012 r.

"Rząd rozważa nieprzystąpienie Polski do umowy o jednolitej ochronie patentowej w Unii Europejskiej, twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na nieoficjalne informacje, uzyskane m.in. od jednego z członków gabinetu."

link: http://finanse.wp.pl/kat,104762,title,Jednolity-patent-nie-dla-Polski,wid,15164296,wiadomosc.html?ticaid=1fad2&_ticrsn=3


TVN CNBC, 07.12.2012 r.

"Jeśli polska firma będzie chciała opatentować prawa do swoich pomysłów, musi się liczyć z większą liczbą formalności do załatwienia. W przyszłym tygodniu Rada UE ma zatwierdzić jednolity patent europejski."

link: http://www.tvncnbc.pl/kontrowersyjny-patent,293285.html


Wyborcza.biz.pl, 07.12.2012 r.

"Polski rząd, opierając się głównie na unijnych raportach, twierdzi, że jednolity patent będzie korzystny dla naszej gospodarki. Zdobycie patentu będzie tańsze, więc firmy chętniej będą patentować. Rzecznicy na odwrót - ich zdaniem nagle obce koncerny tanim kosztem uzyskają ochronę na terenie Polski i zaczną masowo pozywać nasze firmy. Jednak ani jedna, ani druga strona nie miały analiz, jaki będzie długoterminowy wpływ patentu na całą gospodarkę. Przeprowadzenie takiej symulacji Ministerstwo Gospodarki zleciło firmie doradczej Deloitte."

link: http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,13005892,Przyjecie_jednolitego_patentu_drozsze_niz_jego_odrzucenie.html# ixzz2EMccmvJn


Wyborcza.biz.pl, 06.12.2012 r.

"Sejmowa Komisja Innowacyjności przegłosowała na czwartkowym posiedzeniu, bez głosów przeciwnych, apel do premiera Tuska, aby polski rząd wycofał się z porozumienia rządowego w sprawie wprowadzenia systemu jednolitych patentów oraz Jednolitego Sądu Patentowego."

link: http://wyborcza.biz/Prawo/1,128894,13006236,Apel_do_premiera_w_sprawie_patentow.html#ixzz2EN1wQoke


Dziennik Internautów BIZNES i PRAWO, 06.12.2012 r.

"Nowe Jednolite Patenty obowiązujące w UE nie będą tłumaczone na język polski, ale będą dotyczyć także polskich przedsiębiorców. Liczba monopoli patentowych gwałtownie wzrośnie na niekorzyść polskich firm, a grunt pod tę katastrofę będzie położony już w przyszłym tygodniu."

link: http://di.com.pl/news/47106,0.html


Biotechnologia.pl, 06.12.2012 r.

"Rząd przeforsuje patent jednolity pomimo sprzeciwu zainteresowanych stron? Wszystko wskazuje na to, że Polska w dniu 10 grudnia 2012 r. zostanie wprowadzona do systemu jednolitej ochrony patentowej!""

link: http://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/info/biotechnologia/21_aktualnosci/371550,rzad_przeforsuje_patent_ jednolity_pomimo_sprzeciwu_zainteresowanych_stron_.html?utm_source=Prawie+jak+ACTA%21+Rz%C4%85d+przeforsuje+patent+ jednolity%3F&utm_medium=www&utm_campaign=Bestbox


Wyborcza.pl, 19.11.2012 r.

"Ambasadorzy "27" porozumieli się w poniedziałek ws. rozporządzenia o jednolitym patencie i umowy ws. sądu patentowego. Jeśli kraje UE dogadają się z PE, głosowanie jest możliwe już w grudniu. Kością niezgody są uprawnienia Trybunału UE w patencie."

link: http://wyborcza.pl/1,91446,12888047,UE__Jednolity_patent_blizej_zamkniecia__glosowanie.html#ixzz2EMNwE6OZ


portal Biotechnoligia.pl, 04.09.2012 r.

"1 stycznia 2014 roku ma wejść w życie porozumienie o patencie jednolitym. Planowane rozwiązanie budzi jak dotąd wiele kontrowersji zarówno wśród przedsiębiorców, jak prawników. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wczoraj obszerną ekspertyzę na ten temat w kontekście wpływu jednolitej ochrony patentowej na działalność jednostek naukowych."

link: http://www.biotechnologia.com.pl/biotechnologia-portal/info/biotechnologia/21_aktualnosci/332928, patent_jednolity_okiem_ministerialnego_eksperta.html


Dziennik Gazeta Prawna, 31.08.2012 r.

"(...) jednolity patent jest coraz bliżej. Po blisko trzydziestu latach obrad nad opracowaniem takich rozwiązań Unia Europejska chciałaby wprowadzić go od 2014 roku. Mocno przeciwko niemu protestują polscy rzecznicy patentowi oraz organizacje przedsiębiorców, m.in. BCC i Lewiatan. Argumenty mają wspólne: Polska strona będzie dyskryminowana w kontaktach z dużymi zagranicznymi firmami. (...)"

link: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/643688,polski_jednolity_sad_patentowy_pomoze_naszym_firmom_w_europie _o_ile_powstanie.html


Gazeta Wyborcza, 20.08.2012 r.

"Jednolity patent zaszkodzi polskiej gospodarce - ostrzegają rzecznicy patentowi. Według rządu pomoże on chronić pomysły naszych przedsiębiorców i naukowców. W europarlamencie i krajach UE trwają ostatnie negocjacje."

link: http://wyborcza.pl/1,76842,12332339,Europejski_patent_na_klotnie.html


WPROST, 18.07.2012 r.

"Jednolity patent europejski jest szansą dla polskich innowacyjnych firm - uważa wiceminister środowiska Beata Jaczewska. Nowe prawo patentowe ma m.in. znieść konieczność starania się o patent w każdym kraju UE z osobna oraz zmniejszyć koszty jego uzyskania."

link: http://www.wprost.pl/ar/334486/Na-jednolitym-patencie-europejskim-skorzystaja-innowacyjne-przedsiebiorstwa/?pg=0


Polska The Times, 13.07.2012 r.

"Tylko NFZ może stracić w ciągu pięciu lat blisko 2 mld zł. Krajowy przemysł farmaceutyczny poniesie wskutek przystąpienia do systemu jednolitej ochrony patentowej gigantyczne koszty. Tak samo będzie w innych sektorach polskiej gospodarki, w których innowacje odgrywają istotne znaczenie."

link: http://www.polskatimes.pl/artykul/616767,jednolity-patent-bardziej-niebezpieczny-niz-acta-polska-na,id,t.html


Portal Innowacji www.pi.gov.pl

"(...) merytoryczne ustalenia dotyczące europatentu budzą wątpliwości wśród polskich przedsiębiorców, naukowców i rzeczników patentowych. Czy jednolity patent zaszkodzi polskiej gospodarce? (...)"

link: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=A01DC021A22D472C9D145A2ED1138EE7


magazyn EKG w Radiu TOK FM, 10.07.2012 r.

link: http://wyborcza.biz/biznes/10,100970,12102288,Jak_strzelic_sobie_w_stope__czyli_bomba_patentowa.html


Rzeczpospolita, 08.07.2012 r.

"Patent europejski ułatwi polskim przedsiębiorstwom ochronę nowych technologii - mówi w rozmowie z PAP dr inż. Robert Klinski, ekspert prawa patentowego Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, niemiecki i europejski rzecznik patentowy w kancelarii Patentship w Monachium."

link: http://www.rp.pl/artykul/756571,910136-Patent-europejski.html?p=1


TV Biznes, 21.05.2012 r.

"Powinniśmy myśleć co stanie się z naszym rynkiem nie na ten moment, lecz myśleć perspektywicznie. Dojdzie do zachwiania gospodarki, lecz skutki ujawnią się po latach. (...) Mówi się, że system będzie tańszy. Tylko nikt nie stawia pytania - dla kogo?" - mówiła Anna Korbela, Prezes PIRP

link: http://www.tvbiznes.pl/duze-zagro-enie-dla-polskich-firm,12043509,37,klip.html#


TV Biznes, 05.07.2012 r.

"Nowe rozwiązania nie mają na celu zastąpienia dotychczas funkcjonujących. Przedsiębiorca będzie miał wybór. Rząd zdecydowanie popiera projekt przepisów dot. patentu jednolitego. On wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, choćby przez fakt, że obniża próg dostępu do ochrony patentowej. Szacujemy, że będzie ona tańsza. (...) Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw uważam, że są to rozwiązania, które będą sprzyjały rozwojowi naszej gospodarki i innowacyjności" - mówił Andrzej Dycha, wiceminister gospodarki.

link: http://www.tvbiznes.pl/zmiany-w-patentach,12341113,37,klip.html#m=12341113,c=37


Dziennik Gazeta Prawna, 04.07.2012 r.

"Nie ucichła jeszcze sprawa ACTA, a polskie władze chcą znowu zafundować nam kolejne niekorzystne przepisy. Tym razem skutki ich przyjęcia poniosą przedsiębiorcy i naukowcy."

link: PRAWNIK_z_4_lipca_12_(nr_128)-1


portal naszdziennik.pl, 04.07.2012 r.

"Prace nad wprowadzeniem jednolitej ochrony patentowej w 25 "chętnych" krajach Unii zostały niespodziewanie wstrzymane przez Parlament Europejski. Rząd Donalda Tuska zyskał dzięki temu czas, aby ponownie zastanowić się nad konsekwencjami jednolitego patentu dla polskiej gospodarki. Środowiska naukowe, gospodarcze i prawnicze jednym głosem sprzeciwiają się proponowanym rozwiązaniom."

link: http://www.naszdziennik.pl/swiat/3018,jednolity-patent-jeszcze-nie-dzisiaj.html


portal Money.pl, 03.07.2012 r.

"(...) Został osiągnięty kompromis między krajami UE (w sprawie siedziby sądu patentowego), ale niestety za cenę usunięcia ważnych wspólnotowych elementów pierwotnego projektu KE. Jasno przedstawiłem swoje obiekcje szefom państw i rządów podczas szczytu UE, teraz sytuacja wymaga ponownej oceny między trzema instytucjami (KE, PE, rządy) - powiedział szef KE Jose Manuel Barroso. (...)"

link: http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/jednolity;patent;na;razie;poza;obradami;unii;nie;moga;sie;dogadac,242,0,1117682.html


Rzeczpospolita, 02.07.2012 r.

"Skoro, jak mniemam, rząd pod naciskiem opinii publicznej mógł wycofać się z umowy ACTA, tym bardziej zasadne jest wycofanie się z obecnie proponowanego jednolitego patentu europejskiego." - pisze felietonie Hubert A. Janiszewski, członek PRB oraz członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW.

link: http://www.ekonomia24.pl/artykul/706249,907008-Czy-Polska-potrzebuje-jednolitego-patentu-europejskiego.html


Dziennik Gazeta Prawna, 27.06.2012 r.

"Polska Izba Rzeczników Patentowych żąda, by rząd wycofał się z poparcia dla europejskiego pomysłu jednolitego patentu. - Czeka nas czwarty rozbiór Polski. Tym razem dokonany na naszej gospodarce - alarmuje Anna Korbela, prezes PIRP."

link: gazeta_prawna-art.


Polityka, 27.06-3.07.2012 nr 26 (2864)

"Panuje przekonanie, że największymi beneficjentami systemu będą wielkie koncerny o największym dorobku patentowym. (...) W czołówce Europejskiego Urzędu Patentowego większość stanowią firmy z USA, Japonii i Korei. Każda z kilkuset patentami uzyskanymi tylko w 2011 r. Teraz będą mogli tanio rozciągnąć obowiązywanie swoich patentów na wszystkie kraje UE."

link: polityka


Dziennik Gazeta Prawna, 12.06.2012 r.

"W cieniu sporu o ACTA Komisja Europejska planuje ujednolicenie systemu patentowego. Eksperci alarmują, że nowy pomysł KE jest niekorzystny dla polskich firm. W tej sytuacji nominacja Anny Korbeli do grona ekspertów Europejskiego Urzędu Patentowego wydaje się wręcz gwiazdką z nieba."

link: PRAWNIK_z_13_czerwca_12_(nr_113)_


TVN CNBC, 01.06.2012 r.

"(...) jestem zwolennikiem jednolitego patentu, ale nie na takich zasadach. (...) To jest system skrajnie niekorzystny dla małych i średnich przedsiębiorstw, a na nich opiera się głównie nasza gospodarka. (...) Mamy tu do czynienia z odstąpieniem od dwóch podstawowych zasad, które dotychczas stanowiły filary systemu patentowego, tj. monopolu udziela się w zamian za należyte przedstawienie patentu oraz, że w przypadku zarzutu naruszenia można bronić się przed nim we własnym języku i przed krajowym sądem." - mówił prof. Stanisław Sołtysiński.

link: http://www.tvncnbc.pl/patentowy-problem,255227.html


portal elektroonline,pl, 30.05.2012 r.

"(...) Jednolity patent europejski nie jest złym rozwiązaniem, ale sedno jego powodzenia tkwi w jego szczegółach - uważa dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP. Pomysł wprowadzenia europejskiego jednolitego patentu budzi w Polsce spore kontrowersje. (...)"

link: http://www.elektroonline.pl/news/5303,Prace_nad_jednolitym_patentem_europejskim


Dziennik Gazeta Prawna, 30.05.2012

"Kto skorzysta na jednolitej ochronie? Podmioty działające w krajach angielsko-, niemiecko- i francuskojęzycznych oraz międzynarodowe koncerny dysponujące tysiącami patentów. Powie ktoś - trzeba było uczyć się języków i wspierać tworzenie silnych firm. Prawda - jako nasze zadanie na lata. Bo dzisiaj coś, co ma być odważnym skokiem na głęboką wodę, bardziej przypomina skok do pustego basenu. Mamy spróbować?" - komentuje prof. Michał Kleiber, Prezes PAN

link: 120530_Niejednolite_korzysci_z_jednolitej_ochrony_patentowej


Dziennik Gazeta Prawna, 28.05.2012

"-Podkreślamy, że nie jesteśmy przeciwnikami koncepcji jednolitej ochrony patentowej w ramach Unii Europejskiej ani nie kwestionujemy potrzeby ustanowienia jednolitego systemu rozstrzygania sporów patentowych" - tymi słowami rozpoczyna się list otwarty w sprawie jednolitej ochrony patentowej i jednolitego sądu patentowego. Wystosowali go najznamienitsi przedstawiciele polskiej nauki i myśli prawniczej. (.) List jest miażdżącą krytyką pomysłu wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej w Polsce. Stanowi również reakcję środowiska naukowego na decyzje polityczne, jakie w tym zakresie mają zapaść już w tę środę w Brukseli."

link: 120528_Naukowcy_przeciwko_jednolitej_ochronie


Dziennik Gazeta Prawna, 18.05.2012 r.

"Rozwiązania tworzące jednolitą ochronę patentową i system językowy tej ochrony oraz zasady egzekucji prawa są zdecydowanie sprzeczne z interesem Polski. Propozycje nowych regulacji nie tylko nie oznaczją wsparcia polskiej innowacyjności, ale wręcz oznaczają znaczące ograniczenia dla polskich przedsiębiorców i naukowców, narzucane przez obce monopole patentowe - komentuje Anna Korbela, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych."

link: dziennik_gazeta_prawna_b_2012_05_18_jednolity_patent_nie_do_zaakceptowania__pdf_k_p


Dziennik Gazeta Prawna, 25.05.2012 r.

"Kilkadziesiąt tysięcy nowych obowiązujących w Polsce patentów rocznie - to realna perspektywa, która może zdusić innowacyjność polskich firm. (.) - W czerwcu mają zostać podpisane pierwsze porozumienia. Podpisanie pierwszego z nich zamyka możliwość odstąpienia Polski od zasady wzmocnionej współpracy. To już zatem ostatni moment żeby zrezygnować z wprowadzenia do Polski tego rozwiązania - mówi Anna Korbela, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych."

link: dziennik_gazeta_prawna_b_2012_05_25_eksperci__grozi_nam_patentowa_wieza_babel__pdf_k_p


Gazeta Finansowa, 25.05.2012 r.

"Regulacje prawne w ramach jednolitej ochrony patentowej (.) zagrażają rozwojowi i innowacyjności polskiej gospodarki, z ryzykiem dla wszystkich polskich przedsiębiorców, w tym mikro, małych i średnich."

link: gazeta_finansowa_2012_05_25_patent_na_patent__pdf_k_p


Gazeta Wyborcza, 17.05.2012 r.

"Jednolity patent to pomysł gorszy niż ACTA. Wycofajmy się z niego - apelują Izba Rzeczników Patentowych razem z organizacjami pracodawców."

link: gazeta_wyborcza_2012_05_17_jednolity_patent__czyli_samo_zlo___pdf_k_p


Puls Biznesu, 21.05.2012 r.

"Jednolity patent rodzi obawy o los polskich firm. W systemie mogą bankrutować, poza systemem - trafią na margines technologiczny. (.) Zdaniem rzeczników patentowych polskie firmy zostaną zniszczone, przez zagraniczne koncerny, które będą blokować dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, narzucą wysokie opłaty na korzystanie z licencji, a do tego zaczną pozywać naszych przedsiębiorców o naruszenie praw patentowych."

link: puls_biznesu_2012_05_21_trwa_walka_o_wycofanie_jednolitego_patentu__pdf_k_p


Dziennik Internautów BIZNES I PRAWO, 21.05.2012

"Jednolity patent sprowadzi polskie firmy do roli odtwórcy korzystającego z obcych wynalazków kosztem ponoszenia opłat licencyjnych - uważa Polska Izba Rzeczników Patentowych, która zaapelowała o odrzucenie tych rozwiązań. Ministerstwo Gospodarki chyba nie jest w temacie i obstaje za rozwiązaniem, bo Komisja Europejska powiedziała, że to się opłaca."

link: http://di.com.pl/news/45331,0.html


Portal Polskiej Reklamy Wizualnej signs.pl, 29.05.2012 r.

"Jeszcze jest czas, nie możemy go zmarnować. Nie powtarzajmy błędów z ACTA! - apeluje Polska Izba Rzeczników Patentowych, protestując przeciwko planom wprowadzenia jednolitego patentu europejskiego, który faworyzować ma wielkie, międzynarodowe koncerny, stawiając na przegranej pozycji polskie firmy."

link: http://www.signs.pl/pirp:-nie-dla-jednolitego-patentu,15680,artykul.html


Puls Biznesu, 17.05.2012 r.

"Trwa dyskusja nad jednolitym patentem. Rzecznicy patentowi ostrzegają: nowe regulacje zagrażają polskim firmom. (.) Zdaniem Anny Korbeli, prezes PIRP, polscy przedsiębiorcy będą mieli niewielkie szanse w rywalizacji z międzynarodowymi gigantami."

link: puls_biznesu_2012_05_17_rzecznicy_przeciw_jednolitemu_patentowi__png_bn_p_k_50_1


Gazetawyborcza.pl, 17.05.2012 r.

"Eksperci nie są zgodni w ocenie jednolitego systemu patentowego. Zdecydowanie negatywnie oceniła go prof. Aurelia Nowicka z Uniwersytetu AM w Poznaniu. Przeciwnego zdania była prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska z Uniwersytetu Warszawskiego. (.) Według prof. Aurelii Nowickiej (.), szczególnym zagrożeniem po powstaniu Jednolitego Sądu Patentowego będzie możliwość stosowania przez ten sąd środków zabezpieczających, nakładanych na podmioty, którym zarzucone zostanie naruszenie ochrony patentowej. Jednym z takich środków miałby być nakaz ujawnienia tajemnicy bankowej. Według Nowickiej, wielkie korporacje "czyhają" na wszczęcie takich środków. To "trole patentowe" - dodała."

link: http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11745531,Eksperci_nie_sa_zgodni_w_ocenie _jednolitego_systemu.html


wyborcza.biz., 17.05.2012 r.

"- To jakby niepełnosprawni poprosili o likwidację olimpiad dla niepełnosprawnych i chcieli startować z innymi sportowcami - mówi profesor Stanisław Sołtysiński. W tym wypadku sportowcami jest zachodnia Europa, niepełnosprawnymi - Polska, a olimpiadą - jednolity patent europejski, nad którym prace zbliżają się do finiszu. Według rzeczników patentowych oraz PKPP Lewiatan i Business Center Club rozwiązania proponowane przez UE faworyzują międzynarodowe koncerny, a stawiają na gorszej pozycji polskie firmy."

link: http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,11738387,Jednolity_patent_gorszym_pomyslem_od_ACTA_.html


wyborcza.biz., 17.05.2012 r.

"Zdaniem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych należy się wycofać z przyjęcia unijnych regulacji dotyczących ochrony patentowej. Według rzeczników są one niekorzystne dla rynku wewnętrznego i polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza małych firm. Głównym beneficjentem nowych zasad będą bowiem wysoko rozwinięte technologicznie państwa Unii Europejskiej, a w szczególności duże zagraniczne koncerny."

link: http://m.wyborcza.biz/Firma/1,116167,11739259,_PB___Rzecznicy_przeciw_jednolitemu_patentowi.html


wyborcza.biz., 17.05.2012 r.

"Przedsiębiorcy zarzucają rządowi, że nie konsultował z nimi przygotowywanych założeń jednolitego patentu. - Projekt utajniono przed polskimi przedsiębiorstwami. Nie są prowadzone żadne konsultacje. Polscy eksperci nie biorą udziału w pracach - mówi Cezary Śledziewski z Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego."

link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11738387,Jednolity_patent_gorszym_pomyslem_od_ACTA_.html


Rynekzdrowia.pl, 17.05.2012 r.

"Prawnicy nie negują samej potrzeby stworzenia patentu udzielanego przez jeden urząd, na wzór procedury centralnej przy rejestracji leków. Jednak unijne propozycje spowodowały niemałą konsternację. Zdaniem ekspertów to zagrożenie dla rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego. (.) Brak rozeznania i naruszenie patentu może mieć katastrofalne dla przedsiębiorcy konsekwencje. Obecnie w przypadku konfliktów i naruszeń prawa patentowego sprawy toczą się przed polskimi sądami. Po wejściu w życie jednolitego sądownictwa patentowego, polski przedsiębiorca będzie mógł być pozwany przed sądem, którego siedziba nie będzie znajdować się w Polsce. Sprawa będzie prowadzona w języku obcym."

link: http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Jednolite-unijne-sadownictwo-patentowe-mniej-wynalazkow-wiecej-procesow,118960,6.html


Portal gospodarczy wnp.pl, 17.05.2012 r.

"Przystąpienie Polski do systemu jednolitej ochrony patentowej w UE będzie oznaczało bezwarunkowe i automatyczne rozszerzenie polskiego zbioru patentowego o wynalazki pochodzące z innych państw UE. Przełoży się to na radykalny wzrost liczby chronionych rozwiązań i w konsekwencji może prowadzić do tworzenia rozległych monopoli patentowych. Może także powodować nadużycia ze strony dużych międzynarodowych koncernów, które zyskają dodatkowe narzędzie służące utrzymaniu ich dominującej pozycji rynkowej, kosztem ograniczenia konkurencyjności polskich firm - stwierdza Polska Izba Rzeczników Patentowych."

link: http://it.wnp.pl/patent-europejski-zly-dla-polskich-przedsiebiorcow,170217_1_0_0.html


Inwestycje.pl, 17.05.2012 r.

"ACTA to tylko wierzchołek góry lodowej - poważniejszym problemem dla polskich przedsiębiorców może okazać się Jednolity Sąd Patentowy. Zmiany w zakresie jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego mogą mieć nieprzewidywalne i bardzo negatywne skutki dla polskich przedsiębiorców oraz krajowej gospodarki. (.) Nowe regulacje dla Polski nie tylko nie oznaczają wsparcia innowacyjności, ale - wręcz przeciwnie - znaczące ograniczenia dla polskich przedsiębiorców narzucane przez obce monopole patentowe. Swoista bariera może więc doprowadzić do zwiększenia dystansu między gospodarką Polski, a gospodarką państw wysoko rozwiniętych technologicznie."

link: http://inwestycje.pl/prawo/Stanowisko-BCC-w-sprawie-Jednolitego-Sadu-Patentowego;166612;0.html


evertiq.pl., 17.05.2012 r.

"Zmiany w zakresie jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego mogą mieć nieprzewidywalne i bardzo negatywne skutki dla krajowej gospodarki i polskich firm, którym trudniej będzie o wsparcie innowacyjności - ostrzega Jacek Świeca, minister Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ds. prawa gospodarczego."

link: http://evertiq.pl/news/8284


Nasz Dziennik, 15.03.2012 r.

"(.) w opinii ekspertów przyjęcie nowych regulacji prawnych w tym zakresie zmieni gospodarczy obraz Europy. Przede wszystkim utrwali niemiecką i francuską dominację, natomiast polska gospodarka nie będzie beneficjentem korzyści, jakie mają płynąć z tego rozwiązania. Jak napisała w specjalnym "Apelu w obronie polskiej gospodarki - NIE dla jednolitej ochrony patentowej" Polska Izba Rzeczników Patentowych, przyjęcie tych regulacji sprowadzi polskiego przedsiębiorcę do roli odtwórcy korzystającego z obcych wynalazków kosztem ponoszenia opłat licencyjnych."

link: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120315&typ=po&id=po37.txt


TVP Polonia, program Polonia 24, 21.03.2012 r.

"Polskim przedsiębiorcom grożą pozwy za naruszenie patentów przed sądy mieszczący się np. w Monachium albo Londynie. Z tym wiążą się koszty. Możliwość obrony raczej znikoma" - mówił Bartosz Krakowiak z PIRP.

link: audycja z TVP Polonia - materiał od minuty 13:45 do minuty 15:50 audycji, poświęcony m.in. zagrożeniom związanym z wprowadzeniem patentu jednolitego


portal PCh24.pl, 28.03.2012 r.

"Unia Europejska po raz kolejny udowadnia, że problemy obywateli są jej obce. Świadczą o tym liczne akty prawne, które zamiast ułatwiać życie mieszkańcom Europy, stają się dla nich prawdziwym utrapieniem. Kolejnym z nietrafionych pomysłów unijnych biurokratów jest tzw. jednolity patent, który może doprowadzić do bankructwa firm w Polsce na dużą skalę."

link: http://www.pch24.pl/jednolity-patent-europejski-wykonczy-polskie-firmy-,1193,i.html


portal jakilinux.org, 02.11.2011 r.

"W czasie, gdy firmy produkujące oprogramowanie w Stanach biorą udział w od dawna spodziewanej otwartej wojnie patentowej, Unia Europejska planuje podążyć tą samą ścieżką. Kiedy profesor Ian Hargreaves nawoływał w swoim raporcie, aby Wielka Brytania unikała patentów na oprogramowanie, rząd tejże zdążył już zaakceptować plan, który ma szanse je wprowadzić."

link:
http://jakilinux.org/polityka/uwaga-europejski-jednolity-patent-moze-oznaczac-patenty-na-oprogramowanie-bez-ograniczen/


Onet.pl, 27.03.2012 r.

"Jeśli rząd nie odstąpi od porozumienia w sprawie tzw. jednolitego patentu, większość polskich przedsiębiorstw upadnie.(...) Zdaniem Anny Korbeli, prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, jeśli rząd ostatecznie przyjmie jednolity patent, w ciągu 8-10 lat zniknie około 80 procent polskich przedsiębiorstw.(...)".

link:
http://m.onet.pl/biznes/5071564,detal.html?x-returl=http%3A%2F%2Fbiznes.onet.pl%2Fwspolny-patent-ue-zagraza-gospodarce%2C18572%2C5071564%2C1%2Cprasa-detal


portal VaGla.pl, 21.03.2012 r.

"(...) pojawiają się głosy, że taki "jednolity patent" i tworzone właśnie otoczenie prawne dla jego działania, wepchnie Europę w objęcia patentowalności oprogramowania, algorytmów, metod biznesowych. Warto się przyglądać sprawie.(...)"

link:
http://prawo.vagla.pl/node/9729


PIGUŁKA czasopismo Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

linki:
nr 43
nr 44
nr 45


"PREZES POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH O JEDNOLITYM PATENCIE EUROPEJSKIM"

link: http://www.youtube.com/watch?v=CRJoKtDLi3M&feature=youtu.bePATENTY NA OCZYWISTE ROZWIĄZANIA :


EP1379220B1

link: zobacz więcej


EP0989848B1

link: zobacz więcej


US6004596A

link: zobacz więcej


US5205473A

link: zobacz więcej


US5175857A

link: zobacz więcej


US7415666B2

link: zobacz więcej


EP0752695B1

link: zobacz więcej


EP0927945B1

link: zobacz więcej