Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  :

     Szanowni Państwo,
     Drogie Koleżanki i Koledzy,

     poniżej zestawiliśmy dla Państwa wybrane przepisy prawne. Mamy nadzieję, że ten podręczny zbiór ułatwi Państwu posługiwanie się nimi w codziennej pracy. Opracowanie to sporządzone zostało w dniu 19 października 2014 r. i będzie sukcesywnie aktualizowane.

     Zachęcamy Państwa także do korzystania z baz danych dostępnych w Internetowym Systemie Aktów Prawnych - http://isap.sejm.gov.pl/ oraz na stronie: http://www.prawo.pl/.

 
Witold Rożnowski
Członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
Anna Cybulka
Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
Anna Korbela
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508)
 zobacz więcej

2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 509)
 zobacz więcej

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076, z późn. zm.)
 zobacz więcej

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów (Dz. U. Nr 67, poz. 618, z późn. zm.)
 zobacz więcej

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów (Dz. U. Nr 159, poz. 951)
 zobacz więcej

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne (Dz. U. Nr 165, poz. 986)
 zobacz więcej

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie odznaki honorowej ""Za Zasługi dla Wynalazczości"", jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. (Dz. U. Nr 112, poz. 1062)
 zobacz więcej

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskiech, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 189, poz. 1124)
 zobacz więcej

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską (Dz. U. Nr 195, poz. 1154)
 zobacz więcej

10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy (Dz. U. Nr 195, poz. 1155)
 zobacz więcej

11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 195, poz. 1156)
 zobacz więcej

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych
 zobacz więcej

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000, z późn. zm.)
 zobacz więcej

14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U.2001.102.1119 z dnia 2001.09.21)
 zobacz więcej

15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 128, poz, 1413)
 zobacz więcej

16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2002.8.59 z dnia 2002.01.31)
 zobacz więcej

17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U.2002.40.358 z dnia 2002.04.18)
 zobacz więcej

18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dz. U. Nr 63, poz. 570)
 zobacz więcej

19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998, z późn. zm.)
 zobacz więcej

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa (Dz. U. Nr 123, poz. 1056)
 zobacz więcej

21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (Dz. U. Nr 141, poz. 1361, z późn. zm.)
 zobacz więcej

22. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 540)
 zobacz więcej

23. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 zobacz więcej

24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 zobacz więcej