Za nami I Ogólnopolskie Forum Rzeczników Patentowych – prezentacja efektów pracy

26.02.2020 / Aktualności

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez wielu członków naszego środowiska potrzebą pogłębionej wewnętrznej debaty na temat rozwoju naszego zawodu w przyszłości oraz roli samorządu w tym procesie, w dniu 31 stycznia 2020 roku odbyło się w siedzibie PIRP I Ogólnopolskie Forum Rzeczników Patentowych.

Przebiegało ono pod hasłem: „Ja rzecznik – mój zawód i mój samorząd – wyzwania i szanse”. W Forum wzięło udział ponad 30 uczestników z całej Polski, w tym szczególnie duża reprezentacja młodych adeptów naszego zawodu.

Przygotowania do Forum, zainicjowane z początkiem stycznia 2020 roku, przebiegały w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy Forum mieli możliwość przesyłania zagadnień i problemów, którymi chcieliby się zająć na Forum w poszczególnych zespołach problemowych. Następnie, w drugim etapie, Przewodniczący poszczególnych zespołów wybrali spośród nadesłanych zagadnień najpopularniejsze z nich i to one stały się kanwą do dyskusji 31 stycznia br. w zespołach problemowych.

Przypomnijmy, iż w ramach Forum dyskusje nad poszczególnymi zaproponowanymi zagadnieniami przebiegały w 5 Zespołach Problemowych: Zespół Rozwoju Aplikacji – Przewodniczący – Joanna Bocheńska, Zespół Promocji Zawodu, Informacji i Działalności Wydawniczej – Przewodniczący – Agnieszka Iwaniuk/Agnieszka Przytborska-Bojanowska, Zespół Legislacyjny – Przewodniczący – Paweł Kurcman, Zespół Współpracy Krajowej i Międzynarodowej – Przewodniczący – Dorota Rzążewska oraz Zespół Wykonywania Zawodu, Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego – Przewodniczący – Katarzyna Kwestarz. Praca w zespołach odbywała się w oparciu o metodę „burzy mózgów”.

Uczestnicy Zespołu Promocji Zawodu, Informacji i Działalności Wydawniczej dyskutowali na temat zwiększenia efektywności komunikacji wewnątrz Izby, promocji zawodu on-line (specjalna strona www skierowana do przedsiębiorców), promocji zawodu w ramach dedykowanych, pozaizbowych spotkań. Za kluczowy uznano rozwój Extranetu jako narzędzia optymalizacji komunikacji wewnątrz izby. Uznano, iż ważne jest opracowanie instrumentów identyfikacji wizualnej do wykorzystania przez rzeczników patentowych, w tym znaku certyfikującego. Pełna treść poruszanych zagadnień i konkretne pomysły w poszczególnych obszarach – poniżej.


Zespół Rozwoju Aplikacji wskazał na najważniejsze i najpilniejsze cele do realizacji w swoim obszarze. W pierwszej kolejności skupiono się na sposobie przygotowania zajęć i prezentacji przez wykładowców. Wskazano na konieczność jednolitego szablonu dla prezentacji przygotowywanych przez wykładowców, położenie większego nacisku na wymóg przesłania przez wykładowców prezentacji najpóźniej na trzy dni przed zjazdem, a także zwrócono uwagę na wytyczne dla wykładów omawiających procedurę, zgodnie z którą na pierwszej planszy prezentacji każdorazowo powinien znaleźć się schemat etapów procedury. W celach długoterminowych zwrócono uwagę na intensyfikację prac Rady Programowej. Pełna treść poruszanych zagadnień i konkretne pomysły w poszczególnych obszarach – poniżej.


Zespół Legislacji skupił się w swojej pracy na zmianach w prawie własności przemysłowej (dalsza harmonizacja m.in. z EPC, kompletne uregulowanie postępowania spornego i postępowań sprzeciwowych, zintegrowanie z nowymi przepisami KPC i in.). Wskazał także na nowe pola do działania rzeczników patentowych: dopuszczenie rzeczników do udziału w charakterze pełnomocnika lub obrońcy w postępowaniach karnych w zakresie spraw własności intelektualnej, zwiększenie roli rzeczników jako mediatorów w postępowaniach pozasądowych i sądowych, stworzenie przy PIRP Instytutu Biegłych i udział rzeczników w postępowaniach sądowych przed sądami własności intelektualnej w charakterze biegłych sądowych oraz stworzenie przy PIRP Centrum Arbitrażu w sprawach własności intelektualnej. Pełna treść poruszanych zagadnień i konkretne pomysły w poszczególnych obszarach – poniżej .


Zespół Współpracy Krajowej i Międzynarodowej wskazał na konieczność stworzenia ogólnej i ustandaryzowanej oferty współpracy z podmiotami zarówno krajowymi i zagranicznymi, ustalenia listy potencjalnych podmiotów, z którymi można podjąć współpracę oraz pozyskania nowych kontaktów do współdziałania. Zespół zaproponował także konkretny schemat działania w przypadku podejmowania współpracy. Pełna treść poruszanych zagadnień i konkretne pomysły w poszczególnych obszarach – poniżej.


Zespół Wykonywania Zawodu, Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego zaproponował w ramach swoich prac koncepcję PIRP jako instytucji szkolącej na najwyższym poziomie w zakresie szeroko pojmowanej własności intelektualnej.Zespół zaproponował, aby szkolenia w PIRP odbywały się według trzech założeń: otwartości, integralności (w ramach Akademii PIRP) oraz odpłatności (przynajmniej w pewnym zakresie). Szkolenia byłyby w myśl tej koncepcji otwarte, czyli dostępne nie tylko dla rzeczników patentowych. Byłyby także szeroko reklamowane, aby promować zawód rzecznika patentowego. Otwartość oznacza także wliczanie do puli szkoleń tych organizowanych poza Izbą. Wszystkie szkolenia byłyby zintegrowane w ramach Akademii PIRP, która ma łączyć wykładowców i osoby szkolone. Strona Akademii byłaby przebudowana i zaktualizowana. Dla osób spoza PIRP odpłatność byłaby wyższa. Rozważaliśmy też, aby minimalna pula szkoleń była bezpłatna dla członków naszego samorządu. Pełna treść poruszanych zagadnień i konkretne pomysły w poszczególnych obszarach – poniżej .


Jeszcze raz – w imieniu Prezydium PIRP – dziękujemy wszystkim uczestnikom Forum za poświęcony czas i zaproponowane pomysły.

Już dzisiaj zapraszamy za rok!