Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH  :

AKTY OBOWIĄZUJĄCE

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 509)
 zobacz więcej

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.
(Dz.U.2001.102.1119 z dnia 2001.09.21)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych.
(Dz.U.2002.40.358 z dnia 2002.04.18)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz.U.2002.8.59 z dnia 2002.01.31)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
(Dz. U. Nr 212 poz. 2076)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów
(Dz. U. Nr 67 poz. 617 i 618)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów
(Dz. U. Nr 159 poz. 951)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne
(Dz. U. Nr 165 poz. 986)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Wynalazczości" , jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1062)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskiech, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1425)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską
(Dz. U. Nr 195 poz. 1154)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy
(Dz. U. Nr 195 poz. 1155)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego
(Dz. U. Nr 195 poz. 1156)
 zobacz więcej

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(Załącznik do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych z dnia 21 maja 2021 roku)
 zobacz więcej

Regulaminu prowadzenia Listy aplikantów rzecznikowskich
(Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 1324/VI/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu prowadzenia Listy aplikantów rzecznikowskich)
 zobacz więcej

Regulamin aplikacji
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 1547/VII/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Aplikacji zatwierdzonego uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 818/V/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.)
 zobacz więcej

Regulamin egzaminu kwalifikacyjnego
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 2044/VII/2021 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Egzaminu Kwalifikacyjnego.)
 zobacz więcej

Zasady dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1753/VII/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Zasad dotyczących organizacji i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dniach 11, 12 i 13 września 2020r.)
 zobacz więcej

Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego
(Załącznik do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych z dnia 22 maja 2021 roku)
 zobacz więcej

Zasady Reklamy Rzeczników Patentowych
(Załącznik do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych z dnia 22 maja 2021 roku)
 zobacz więcej

Zasady Wykonywania Zawodu
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 837/V/2012 z dnia 13 września 2012 r.)
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
(Tekst jednolity ustalony na dzień 3.11.2021 r.)
 zobacz więcej

Regulamin działania Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - Uchwała nr 01/2014
(Uchwała nr 01/2014 Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ Polskiej Izby Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Regulamin Biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1535/VII/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych")
 zobacz więcej

Regulamin w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania honorowej odznaki "Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych" oraz ustanowienia wzoru legitymacji Odznaki "Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych"
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1506/VII/2018 z dnia 25 listopada 2018 r.)
 zobacz więcej

Regulamin dotyczący zasad pracy sądów dyscyplinarnych PIRP w okresie pandemii koronawirusa COVID-19
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1786/VII/2020 z dnia 13 września 2020 r.)
 zobacz więcej

Wytyczne dotyczące wydawania opinii dla kandydatów na biegłych sądowych
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 551/V/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.)
 zobacz więcej

Wytyczne wydawania opinii kandydatom na biegłych sądowych
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 551/V/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.)
 zobacz więcej

Zasady Realizacji Obowiązku Doskonalenia Zawodowego przez Rzeczników Patentowych
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 614/V/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. Data wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.)
 zobacz więcej

Zasady opłacania składki członkowskiej
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1784/VII/2020 z dnia 8 września 2020 r.)
 zobacz więcej

Zasady opłacania składki członkowskiej - WNIOSEK
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1497/VII/2018 z dnia 26 października 2018 r.)
 zobacz więcej

Zasady opłacania składki członkowskiej - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH SZCZEGÓLNEJ KATEGORII
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1497/VII/2018 z dnia 26 października 2018 r.)
 zobacz więcej

Regulamin ustanawiania oraz działania tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej i tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzecznikow Patentowych nr 1333/VI/2017 z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu ustanawiania oraz działania tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej i tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego)
 zobacz więcej


AKTY ZMIENIONE, UCHYLONE ORAZ WERSJE POMOCNICZE

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1314)
 zobacz więcej

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 221)
 zobacz więcej

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(Dz. U. Nr 49 poz. 509 z późn. zm.)
 zobacz więcej

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(tekst ujednolicony - wersja PIRP)
 zobacz więcej

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(tekst ujednolicony z zaznaczonymi zmianami z dnia 24 września 2010 r. - wersja PIRP)
 zobacz więcej

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
(Dz. U. Nr 197 poz. 1308)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
(Dz. U. Nr 212 poz. 2076)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich
(Dz. U. Nr 56 poz. 505)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
(Dz. U. Nr 92 poz. 1021)
 zobacz więcej

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(Tekst ujednolicony, zawierający zmiany z 12 stycznia 2011 r. wprowadzone przez VII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych oraz z dnia 16 listopada 2013 r. wprowadzone przez IX Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych (które weszły w życie w dniu 28 maja 2014 r.))
 zobacz więcej

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(tekst ujednolicony, ze zmianami z dnia 12 stycznia 2011 r. uchwalonymi przez VII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(tekst ujednolicony, ze zmianami z dnia 11 września 2009 r. oraz 27 listopada 2009 r. uchwalonymi przez VI Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(tekst ujednolicony, ze zmianami z dnia 7 września 2005 r. uchwalonymi przez V (IV Zwyczajny) Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(tekst uchwalony przez I Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych w dniu 28 sierpnia 1993 r.)
 zobacz więcej

Statutes of the Polish Chamber of Patent Attorneys
(passed on 15 November 2002 by the Extraordinary National Convention of Patent Attorneys and amended by the 5th National Convention of Patent Attorneys held on 7th September 2005 and by the 6th National Convention of Patent Attorneys held on 11 September 2009 and on 27 November 2009)
 zobacz więcej

Regulamin prowadzenia Listy aplikantów rzecznikowskich
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 1311/VI/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia Listy aplikantów rzecznikowskich)
 zobacz więcej

Regulamin aplikacji
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 818/V/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu aplikacji)
 zobacz więcej

Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego
(Tekst ujednolicony, ze zmianami z dnia 12 stycznia 2011 r. uchwalonymi przez VII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego
(Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego z dnia 5 września 1997 r.)
 zobacz więcej

Regulamin egzaminu kwalifikacyjnego
(Załącznik do Uchwały Nr 1 z dnia 15 września 2011 r. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Regulamin egzaminu kwalifikacyjnego
(Uchwała Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 1/2017 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie regulaminu egzaminu kwalifikacyjnego)
 zobacz więcej

Regulamin i szczegółowe zasady odbywania aplikacji rzecznikowskiej
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 329/IV/2008 z dnia 2 października 2008 r. z późn. zm.)
 zobacz więcej

Regulamin i szczegółowe zasady odbywania aplikacji
Załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 164/III/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r.
 zobacz więcej

Regulamin i szczegółowe zasady odbywania aplikacji rzecznikowskiej
Załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 329/IV/2008 z dnia 2 października 2008 r.
 zobacz więcej

Zmiany Regulaminu i szczegółowych zasad odbywania aplikacji rzecznikowskiej
Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 342 z dnia 18 grudnia 2008 r.
 zobacz więcej

Tryb przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego
Załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 82/III/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.
 zobacz więcej

Tryb przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego
Załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 290/IV/2008 z dnia 8 maja 2008 r.
 zobacz więcej

Tryb przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego
Załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 464/IV/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
(Tekst jednolity ustalony na dzień 16.02.2021 r.)
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
(Tekst jednolity ustalony na dzień 25.08.2020 r.)
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych - uchwała
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1430/VII/2018 z dnia 21 marca 2018 r.)
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych - załącznik
(Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 1430/VII/2018 z dnia 21 marca 2018 r.)
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych - uchwała
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1339/VII/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.)
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych - załącznik
(Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 1339/V1I/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.)
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych - uchwała
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1312/VI/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.)
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych - załącznik
(Załącznik nr 2 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1312/VI/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.)
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. z późn. zm.)
 zobacz więcej

Regulamin w sprawie ustalenia wzoru legitymacji, określenia kryteriów i trybu przyznawania honorowej odznaki "Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych"

 zobacz więcej

Regulamin Biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 48/III/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r.)
 zobacz więcej

Zasady opłacania składki członkowskiej
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1497/VII/2018 z dnia 26 października 2018 r.)
 zobacz więcej

Zasady Zwalniania z Obowiązku Opłacania Składki Członkowskiej
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 1046/VI/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.)
 zobacz więcej

Zasady Zwalniania z Obowiązku Opłacania Składki Członkowskiej
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 433/IV/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. z późn. zm.)
 zobacz więcej

Zasady ustanawiania tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej i tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 766/V/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.)
 zobacz więcej

Zasady ustanawiania tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 65/III/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.)
 zobacz więcej

Zarządzenie nr 1/2007 Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(ZARZĄDZENIE nr 1/2007 Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych z dnia 02.01.2007 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości PIRP)
 zobacz więcej

Zarządzenie nr 2/2007 Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Zarządzenie nr 2/2007 Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie stawek za czynności wykonywane poza stosunkiem pracy
 zobacz więcej

Zarządzenie nr 1/2008 Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Zarządzenie nr 1/2008 Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek za czynności wykonywane poza stosunkiem pracy
 zobacz więcej

Zarządzenie nr 2/2008 Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Zarządzenie nr 2/2008 Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stawek za czynności wykonywane poza stosunkiem pracy
 zobacz więcej

Zarządzenie nr 1/2016 Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
(Zarządzenie nr 1/2007 Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 27.12.2016 w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości PIRP)
 zobacz więcej

Regulamin egzaminu kwalifikacyjnego
(Załącznik do Uchwały Nr 1 z dnia 14 października 2011 r. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 836/V/2012
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 836/V/2012 z dnia 13 wrzesnla 2012 r. w sprawie Zasad Rozliczania Podróży służbowych)
 zobacz więcej


PROJEKTY

2017-09-03_Regulamin_z_zazn_zm_Zjazdu_20170902_UCHWALONY.pdf

 zobacz więcej

2017-09-03_Regulamin_z_zazn_zm_Zjazdu_20170902 UCHWALONY_i_zmieniony_w_trakcie_glosowan.pdf

 zobacz więcej

2017-09-01_Regulamin_Nadzwyczajny_Zjazd_2.09.2017.pdf

 zobacz więcej

2017-04-04_uchwala_KZRP.docx

 zobacz więcej

2017-04-04_uchwala_KZRP.pdf

 zobacz więcej

2017-04-09_Zasady_etyki_projekt_ANMBTKMB.pdf

 zobacz więcej

2017_04_11_551_od_L.Wsciubiak_Uwagi_do_projektu_etyki.pdf

 zobacz więcej

2017_04_11_552_od_A.Stachowski_Uwagi_do_projektu_zasad_etyki.pdf

 zobacz więcej

2017_04_11_553_od_A.Rogowski_Uwagi_do_projektu_zasad_etyki.pdf

 zobacz więcej

2017_04_11_554_od_B.Kler_Uwagi_do_projektu_zasad_etyki.pdf

 zobacz więcej

2017-06-29_Etyka_projekt_opracowanie_B.Kler_i_A.Kacperski.pdf

 zobacz więcej

2017-08-07_Zal_1_do_komunikatu_46_2017_Zasady_etyki_projekt_ANMBTKMB.pdf

 zobacz więcej

2017-08-07_Zal_2_do_komunikatu_46_2017_STATUT_PIRP_z_komentarzem_P._Marka_Beslera_AB.doc

 zobacz więcej

2017-08-07_Zal_3_do_komunikatu_46_2017_PIRP_uzasadnienie_zmian_Statutu.doc

 zobacz więcej

2017-08-12_Statut_wyslany_do_wszystkich_2017-07-25_plus_autokorekta_Marka_Beslera_AN_6.pdf

 zobacz więcej

2017-08-12_Statut_wyslany_do_wszystkich_2017-07-25_plus_autokorekta_Marka_Beslera_AN_6.doc

 zobacz więcej

2016_11_15_2437_od_A.Stachowski_Uchwala_i_Zasady_etyki_O_Malopolskiego.pdf

 zobacz więcej

2017-08-31_od_A.Stachowski_Zasady_etyki_warianty.pdf

 zobacz więcej

2017_08_25_1390_od_A.Magonska_Uchwaly_dotyczace_Zasad_etyki_rzecznika_patentowego.pdf

 zobacz więcej

Zasady Etyki Rzecznika Patentowego
Projekt Zasad Etyki Rzecznika Patentowego
 zobacz więcej

Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 612/V/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu statutu Komisji Statutowej
Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 612/V/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu statutu Komisji Statutowej
 zobacz więcej

Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych, Projekt STATUTU POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Projekt STATUTU POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
 zobacz więcej

Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego
Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego
 zobacz więcej