Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 65/III/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.

 

 

ZASADY USTANAWIANIA

TYMCZASOWEGO ZARZĄDCY KANCELARII PATENTOWEJ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.      Na podstawie art. 51 pkt. 9 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. nr 49,  poz. 509 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustala niniejsze zasady ustanawiania tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej.

2.      W przypadku zdarzenia powodującego trwałą utratę możliwości świadczenia przez kancelarię patentową pomocy w sprawach własności przemysłowej, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustanawia tymczasowego zarządcę kancelarii. Do czasu ustanowienia przez osoby mające sprawy w tej kancelarii nowych pełnomocników, tymczasowy zarządca obowiązany jest zapewnić wykonywania bieżących, niezbędnych czynności. [art. 10 ust. 5 ustawy]

3.      Rzecznik patentowy powinien we własnym interesie wskazać osobę upoważnioną do prowadzenia jego spraw, która mogłaby pełnić funkcję tymczasowego zarządcy jego kancelarii. Zalecana jest forma dokumentu notarialnego, z dostarczeniem jednego egzemplarza wskazanemu zarządcy i drugiego Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych. W razie braku takiego wskazania stosuje się niniejsze zasady.

 

 

Rozdział II

Ustanowienie tymczasowego zarządcy

 

4.      W przypadku trwałej utraty możliwości świadczenia usług przez rzecznika patentowego prowadzącego kancelarię patentową (śmierci lub choroby), Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, w porozumieniu z właściwym miejscowo dziekanem okręgu, ustanawia tymczasowego zarządcę kancelarii:

-         na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny,

-         z własnej inicjatywy, w przypadku braku wniosku, o którym mowa wyżej.

5.      Dziekan jest zobowiązany, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o śmierci lub chorobie rzecznika patentowego, poinformować osoby, które według jego najlepszej wiedzy, przy dołożeniu najwyższej staranności, mogą być uznane za spadkobierców lub najbliższą rodzinę, o konieczności ustanowienia tymczasowego zarządcy kancelarii.

6.      Tymczasowym zarządcą kancelarii patentowej może być tylko rzecznik patentowy.

7.      Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, w porozumieniu z dziekanem, ustanawia tymczasowego zarządcę kancelarii niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty powzięcia informacji o zdarzeniu powodującym trwałą utratę możliwości świadczenia przez kancelarię patentową pomocy w sprawach własności przemysłowej.

8.      Wyboru tymczasowego zarządcy dokonuje się z list przygotowanych przez dziekanów okręgów spośród rzeczników patentowych o nienagannej postawie wobec samorządu.

9.      Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych wydaje tymczasowemu zarządcy zaświadczenie z podaniem okresu na jaki został ustanowiony oraz pismo do osoby opiekującej się kancelarią z prośbą o wydanie akt kancelarii i umożliwienie sprawowania tymczasowego zarządu.

10.  W uzasadnionych przypadkach Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych  może przedłużyć okres sprawowania tymczasowego zarządu.

11.  W przypadku odmowy udostępnienia akt przez osoby opiekujące się kancelarią tymczasowy zarządca zwraca się do Urzędu Patentowego RP o wskazanie wszystkich spraw w toku postępowania, w których rzecznik patentowy prowadzący kancelarię był ustanowiony pełnomocnikiem oraz adresów mocodawców.

 

Rozdział III

Sprawowanie tymczasowego zarządu

 

12.  Przystępując do sprawowania tymczasowego zarządu tymczasowy zarządca sporządza protokół przejęcia akt kancelarii, który podpisuje wraz z osobą udostępniającą mu kancelarię.

13.  Tymczasowy zarządca kancelarii zawiadamia klientów o trwałej utracie możliwości świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej przez kancelarię patentową oraz występuje do urzędów patentowych, sądów i innych organów przed którymi toczą się postępowania o ich zawieszenie do czasu ustanowienia nowego pełnomocnika.

14.  Tymczasowy zarządca kancelarii obowiązany jest zapewnić wykonywanie bieżących, niezbędnych czynności w zakresie prowadzonych przez kancelarię spraw.

15.  Na uzasadniony wniosek tymczasowego zarządcy Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych lub właściwy miejscowo dziekan zobowiązani są udzielić mu niezbędnej pomocy w sprawach związanych ze sprawowaniem tymczasowego zarządu kancelarii.

16.  Po zakończeniu tymczasowego zarządu tymczasowy zarządca sporządza i przekazuje Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych sprawozdanie z wykonanych czynności.

17.  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek tymczasowego zarządcy zaopiniowany przez właściwego miejscowo dziekana, Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zwrocie przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych udokumentowanych wydatków związanych z przedmiotem działania tymczasowego zarządcy.

18.  Tymczasowy zarządca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność swojego działania lub jego zaniechanie.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

19.  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych może z uzasadnionych powodów zmienić tymczasowego zarządcę.

20.  Niniejsze zasady należy interpretować mając na uwadze interesy klientów i rodziny lub spadkobierców rzecznika patentowego.