UWAGA!!! Znajdujesz się na stronach archiwalnych.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl

 EQE
  Składki członkowskie
Szukaj słów:
 
Indywidualne składki członkowskie rzecznika patentowego:

Zapraszamy do odwiedzenia własnej pod-strony "Moje konto", dostępnej po zalogowaniu link ==>


Zasady opłacania składki członkowskiej:


Rzecznik patentowy obowiązany jest do opłacania na warunkach określanych w ustawie składki na potrzeby samorządu. Natomiast rzecznicy patentowi zatrudnieni na zasadach wywołujących konieczność zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego opłacają składkę na potrzeby samorządu w wysokości 30 % składki podstawowej. Składka opłacana przez aplikanta wynosi 50 % składki podstawowej (art. 15 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych - Dz. U. Nr 155 poz. 925):

"Art. 15. 1. Rzecznik patentowy obowiązany jest do opłacania, na warunkach określonych w ustawie, składki na potrzeby samorządu, której wysokość ustala corocznie Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.
2. Rzecznicy patentowi, w stosunku do których, zgodnie z art. 23a ust. 3, została podjęta uchwała o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu opłacają składkę na potrzeby samorządu w wysokości 30 % składki, o której mowa w ust. 1."


"Art. 17. 1. Przepisy art. 11-15 stosuje się odpowiednio do aplikantów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Składka opłacana przez aplikanta na potrzeby samorządu wynosi 50% składki, o której mowa w art. 15 ust. 1."


"Art. 23a. 1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego następuje w przypadku:
1) zatrudnienia w Urzędzie Patentowym, w sądzie administracyjnym, w Europejskim Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;
2) sprawowania urzędu sędziego, wykonywania zawodu notariusza, komornika, zajmowania stanowiska prokuratora, asesora prokuratorskiego lub notarialnego, albo odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej, prokuratorskiej, notarialnej lub komorniczej, oraz w razie podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości lub w organach ścigania."


Obecnie, w przypadku zalegania przez rzecznika patentowego z obowiązku należytego uiszczania składek przez okres 1 roku - pociąga za sobą skreślenie rzecznika z listy rzeczników patentowych:

"Art. 24. 1. Rzecznik patentowy traci prawo do wykonywania zawodu z dniem skreślenia z listy rzeczników patentowych.
2. Skreślenie z listy rzeczników patentowych następuje w przypadku:
1) wniosku rzecznika patentowego o skreślenie go z listy rzeczników patentowych;
2) /.../;
5a) nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok;
6) śmierci rzecznika patentowego."


Krajowa Rada Rzeczników Patentowych może zwolnić rzecznika patentowego w całości lub w części z obowiązku opłacania składki, określa także przypadki, w jakich osoby przechodzące na emeryturę lub rentę nie są obowiązane do jej opłacania, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 433/IV/2009 z dnia 12 lutego 2009 r.

Sumienne wywiązywanie się z obowiązków nałożonych na rzecznika patentowego przez ustawodawcę jest wyrazem szacunku dla naszego zawodu, należącego do zawodów zaufania publicznego.

Z poważaniem -

Jolanta Dziubińska
Skarbnik
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 
Tadeusz Kachnic
Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych -
Przewodniczący Komisji Wykonywania Zawodu 


................................................................

Dalsze informacje dostępne są dla osób zarejestrowanych.
Aby zobaczyć więcej prosimy o zalogowanie się.


Link do strony logowania ===>

................................................................