Logowanie        
 SAMORZĄD 
 SAMORZĄD  

 
 

 RZECZNICY PATENTOWI 
 RZECZNICY PATENTOWI  

 
 
 

 PRAWO 
 PRAWO  

BIP

 KONTAKT I INFORMACJE 
 KONTAKT I INFORMACJE  

 
 
 
 
 
 

Aktualności :
 • foto
       Szanowni Państwo,

       miło nam poinformować, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. przedstawiciele 15-tu samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali w Katowicach porozumienie, które powołało Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

       Wśród sygnatariuszy był Pan dr inż. Jerzy Lampart - Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, członek Prezydium PIRP.

       Forum ma stanowić płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego oraz wyrażać wspólne opinie wobec działań władzy, występować w obronie interesów grup zrzeszonych.
   
  Biuro Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  foto
       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

       uprzejmie informujemy, że dniach 9-10 kwietnia 2016r. odbył się egzamin kwalifikacyjny dla osób, które ukończyły pozytywnie 3-letnią aplikację rzecznikowską w roku 2016.

       Rozpoczęcie aplikacji rzecznikowskiej wymagało od kandydatów zdania egzaminu wstępnego, który zweryfikował ich predyspozycję oraz wiedzę z zakresu techniki i prawa. W dwóch ostatnich edycjach (w 2012 i 2015 r.) odbywał się on wg nowych przepisów i składał się z części pisemnej (testu) oraz ustnej. Finalnie egzamin wstępny dwóch ostatnich edycji pomyślnie zdała niespełna połowa osób przystępujących do egzaminu.

       W dniu 9 kwietnia 2016r. dopuszczeni do egzaminu kwalifikacyjnego aplikanci edycji 2012 - 2015 zmagali się z częścią pisemną techniczną, która polegała na opracowaniu tematu – dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku do ochrony.
       Natomiast w dniu 10 kwietnia 2016r. zdający zmagali się z części pisemną prawną, która obejowała przygotowanie:
  • pisma procesowego w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym lub cywilnym oraz
  • opinii prawnej na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku (kazusu).

   
  Marek Besler
  Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
  Anna Cybulka
  Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

 • foto
  "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, wywołuje zadufanie małego." L. Tołstoj

       Szanowni Państwo,
       Drogie Koleżanki i Koledzy,

       chcielibyśmy przekazać serdeczne podziękowania za aktywny udział Państwa seminarium, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2015 r. w Audytorium Biblioteki Narodowej w Warszawie, udział w którym zechcieli wziąć - na zaproszenie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - wybitni specjaliści, a zarazem praktycy. Mamy nadzieję, że prowadzone przez znakomitych wykładowców, pasjonujące wykłady i debata, których wysłuchaliśmy wyjaśniły nam problemy pojawiające się w naszej pracy zawodowej, a równocześnie uświadomiły nam skalę zmian, które zachodzą w systemie prawym dotyczącym własności przemysłowej. Poniżej załączamy wybór przepisów prawnych oraz wykaz omawianych podczas wykładów zagadnień, które będziemy starali się przybliżać Państwu w publikacjach PIRP.

       Z wyrazami szacunku -

       Załączniki:
       1: 204_20151206_WYKAZ_ZAGADNIEN.pdf
       2: 205_2015-11-29_WYBRANE_PRZEPISY_PRAWNE_AN.pdf

  Anna Cybulka
  Polska Izba Rzeczników Patentowych
  dr inż. Jerzy Lampart
  Polska Izba Rzeczników Patentowych

 • foto

  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 4 grudnia 2015 r. – z inicjatywy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – odbyło się seminarium dla rzeczników patentowych, które obejowało trzy bloki tematyczne:

  – godz. od 11.30 do 13.00 „Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej” – wykład poprowadziła:

  • p. Edyta Demby-Siwek, Dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP,

  – godz. od 13.00 do 14.30 „Dowody w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym oraz cywilnym, w tym wiarygodność kopii dokumentu oraz zasady potwierdzania jej zgodności z oryginałem – w świetle prawa karnego oraz reguł odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczników patentowych” – wykład poprowadzili:

  • p. Beata Piwowarska, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,
  • p. Małgorzata Korycińska, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • p. Sylwia Wit vel Wilk, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP,
  • p. Dariusz Kuberski, Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej,
  • p. Paweł Kurcman, Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, rzecznik patentowy, radca prawny,

  – godz. od 14.30 do 15.30 „Zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” – wykład poprowadziła:

  • p. Małgorzata Korycińska, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Seminarium, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2015 r. w Audytorium Biblioteki Narodowej w Warszawie, w godz. 11:30 - 15:30, poświęcone było najnowszym zmianom w przepisach prawa krajowego oraz aktualnym problemom wyłaniającym się w interesującej nas dziedzinie prawa.


  dr inż. Jerzy Lampart
  Przewodniczący Komisji Szkoleń
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Tadeusz Kachnic
  Wiceprezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  jest nam ogromnie miło poinformować, że wprowadziliśmy dalsze informacje dotyczące stanu opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu na naszych indywidualnych kontach. Aktualnie umieszczone informacje pozwalają na łatwe monitorowanie stanu opłaconych składek.
  Synchronizowanie danych z naszych kont bankowych z naszymi indywidualnymi kontami PIRP odbywać się będzie raz w tygodniu.
  Prosimy uprzejmie o zapoznawanie się z informacjami na indywidualnych kontach i ewentualnie przesyłanie uwag na adres:
  skladki@pirp.org.pl


  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Tadeusz Kachnic
  Wiceprezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  uprzejmie informujemy, że udostępnione zostały Państwu orzeczenia sądów dyscyplinarnych PIRP - zapraszamy do odwiedzania stron:

  http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=3&op=3&op2=1  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 • foto

       Szanowni Państwo,
       Drogie Koleżanki i Koledzy,

       uprzejmie informujemy, że w dniu 27 października 2015 r. w siedzibie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z p. Wang Peizhang, Prezesem China Trademark Association oraz p. Davidem Follador, przedstawicielem IP Key OHIM.

       Głównym celem wizyty zainicjowanej przez stronę chińską było przybliżenie systemu ochrony znaków towarowych w Chinach i nawiązanie współpracy zmierzającej do pogłębienia wiedzy obu stron na temat systemu ochrony znaków towarowych.

       Nasi goście zaprosili stronę polską do udziału w roboczym spotkaniu w Chinach w czerwcu 2016 r.

       Abyśmy mogli wstępnie ustalić, czy możliwe będzie uzyskanie dofinansowanie takiego wyjazdu o charakterze roboczym - uprzejmie prosimy o nadesłanie deklaracji chęci uczestnictwa w podróży studyjnej do Pekinu. Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji na adres prezydium@pirp.org.pl oraz wioleta.pyrza@pirp.org.pl do dnia 5 listopada 2015 r.

   
  Tadeusz Kachnic
  Wiceprezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Anna Cybulka
  Sekretarz
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

 • foto
  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

  uprzejmie informujemy, że w dniach 26 września oraz 17 października 2015 r. Komisja Egzaminacyjna PIRP przeprowadziła egzamin konkursowy o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155 poz. 925 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 189, poz. 1124).

  Przy czym:
  • 107 osób zgłosiło chęć przystąpienia do egzaminu konkursowego,
  • 51 osób rozwiązało poprawnie test, który stanowił część pisemną egzaminu konkursowego
   (§ 6 ww. rozporządzenia) i uzyskały pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu,
  • 48 osoby uzyskały pomyślny wynik także z części ustnej egzaminu i zdały egzamin konkursowy,
  • 2 osoby przystąpią do części ustnej egzaminu konkursowego.  

  W czasie żadnego egzaminu nie jest możliwe dokonanie absolutnie trafnej oceny egzaminowanych osób. Czas pokaże, czy aplikanci sprostają czekającym ich zadaniom. Wyrażamy nadzieję, że kandydaci, którym nie powiodło się tym razem - nie zaprzestaną dalszej pracy i nauki oraz podejmą kolejną próbę pomyślnego złożenia egzaminu konkursowego.

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że ślubowanie nowoprzyjętych aplikantów odbędzie się pod koniec stycznia 2016 roku. Zgodnie z przyjętym zwyczajem uroczystość zakończy wykład inauguracyjny - pierwszy w danym roku aplikacji. Zajęcia w pierwszym roku aplikacji zostały podzielone na dwa semestry - w pierwszym semestrze odbędą się w lutym, marcu, kwietniu oraz maju, w drugim semestrze - we wrześniu, październiku, listopadzie oraz w grudniu.

  Marek Besler
  Wiceprezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • foto
       Szanowni Państwo,
       Drogie Koleżanki i Koledzy,

       Uprzejmie informujemy, że w ramach nieprzerwanie prowadzonych działań w sferze doskonalenia zawodowego rzeczników patentowych, udostępniona została dzięki współpracy pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury i Polską Izbą Rzeczników Patentowych platforma E-learningowa.

       Udostępnienie platformy zostało zaplanowane w kilku etapach. Wczoraj rozesłane zostały komunikaty do części naszych Koleżanek i Kolegów zasady dostępu do platformy E-learningowej. Tych z Państwa, którzy nie otrzymali takiej informacji, prosimy uprzejmie o przesłanie do biura PIRP na adres: wioleta.pyrza@pirp.org.pl lub info@pirp.org.pl informacji o chęci korzystania z platformy, a dostęp zostanie im udzielony niezwłocznie.

       Platforma dostępna jest pod adresem: http://www.e-learning.kssip.gov.pl/

       Zapraszamy serdecznie do podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 • foto
       Orzekać powinni wył…ącznie specjaliś›ci

       Spory dotyczą…ce wł‚asnoś›ci przemysł‚owej są… niezwykle zł‚ożone.
       Ich rozstrzyganie wymaga drobiazgowej analizy skomplikowanych
       i trudnych problemów technicznych i przekł‚ada się™
       na skutki dla tysię™cy osób. Specjalizacja sę™dziów orzekają…cych
       w takich sprawach jest niezbę™dna.
       ...

       < zobacz wię™cej >

  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 • foto
       Polska Izba Rzeczników Patentowych wraz LEXICON training & coaching zaprasza do uczestnictwa w kursie ję™zyka angielskiego przygotowanym i dedykowanym specjalnie dla rzeczników patentowych

       Kurs jest oparty o merytoryczne zagadnienia zwią…zane ze znakami towarowymi, a zatem z tematyką…, która towarzyszy nam, na co dzień„ w pracy. Kurs został‚ stworzony specjalnie dla nas, tak, aby był‚ w maksymalnym stopniu oparty na realiach naszej pracy, z drugiej strony zapewniał‚ możliwość‡ indywidualnej nauki, w dowolnie wybranych przez nas porach. Niewą…tpliwie stanowi on niejako pretekst do zapoznania się™ przy asyś›cie lektora z informacjami publikowanymi przez OHIM, w tym z przepisami, praktyką… i orzecznictwem w zakresie znaków towarowych.
       ...

       < zobacz wię™cej >

  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 •       Uprzejmie informujemy, że Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego Pan Benoît Battistelli oraz Tunezyjski Minister Przemysłu, Energii i Kopalń Pan Kamel Ben Naceur podpisali porozumienie w sprawie uznania skutku europejskiego patentu w Tunezji.

        Podpisane porozumienie znacznie uprości dostęp do ochrony patentowej w Tunezji dla wnioskodawców i właścicieli patentów, a co za tym idzie i otworzy nowe perspektywy dla zagranicznych inwestorów.

        Zgodnie z warunkami umowy zgłaszający i uprawnieni będą mieli możliwość uznania na terytorium Tunezji skutków prawnych europejskich patentów i zgłoszeń, mimo że Tunezja nie jest Państwem Członkowskim EPO.


  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 • foto
  W czerwcowym numerze miesięcznika prawniczego "Państwo i Prawo" 6/2015 ukazał się artykuł autorstwa naszego Kolegi, członka Krajowej Rady, dr Krzysztofa Czuba, zatytułowany "Prawne aspekty twórczości racjonalizatorskiej".

  Bliższe informacje na temat tej publikacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://www.profinfo.pl/prawo/historia-i-nauka-prawa/p,panstwo-i-prawo,336.html

  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 • foto
  Dla każdego zawodu zaufania publicznego zasady etyki są kwestią o kluczowym znaczeniu. Ostatni Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, utwierdził nas wszystkich dobitnie w tym przekonaniu. W szczególności w tej chwili ustalenie przejrzystych zasad etyki staje się jeszcze ważniejsze w przypadku ewentualnego zderzenia z nową rzeczywistością prawną zasad wykonywania naszego zawodu.
  ...

  < zobacz więcej >

  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

baner_dol
Data aktualizacji: 2016-05-29
webmaster: webmaster@pirp.org.pl
Licznik odwiedzin:  Licznik