Informacje ogólne

Pierwszym krokiem do uzyskania uprawnień rzecznika patentowego jest odbycie aplikacji rzecznikowskiej, której celem jest przygotowanie aplikanta do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Nabór na aplikację odbywa się raz w roku, a aplikacja trwa trzy lata.

Aplikantem rzecznikowskim może zostać osoba, która ukończyła magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze; Wpis na listę aplikantów następuje po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego formie pisemnej. Celem egzaminu konkursowego jest sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu:

  1. zadań rzecznika patentowego;
  2. podstaw prawa własności przemysłowej;
  3. elementów wiedzy technicznej;
  4. elementów prawa konstytucyjnego;
  5. stopnia znajomości jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Aplikacja odbywa się pod kierunkiem patrona i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym wykłady, ćwiczenia, wykonywanie prac i zadań praktycznych, praktykę w Urzędzie Patentowym i sądzie.

Aplikację kończy egzamin kwalifikacyjny, którego celem jest sprawdzenie przygotowania osoby przystępującej do tego egzaminu do samodzielnego i prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego.