UWAGA!!! Znajdujesz się na stronach archiwalnych.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl

  Akty prawne
 EQE
Szukaj słów:
 
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH  :

AKTY OBOWIĄZUJĄCE

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 155 poz. 925)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
(Dz. U. Nr 212 poz. 2076)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów
(Dz. U. Nr 67 poz. 617 i 618)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów
(Dz. U. Nr 159 poz. 951)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne
(Dz. U. Nr 165 poz. 986)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Wynalazczości" , jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1062)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskiech, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego
(Dz. U. Nr 189 poz. 1124)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską
(Dz. U. Nr 195 poz. 1154)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy
(Dz. U. Nr 195 poz. 1155)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego
(Dz. U. Nr 195 poz. 1156)
 zobacz więcej

Regulamin i szczegółowe zasady odbywania aplikacji rzecznikowskiej
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 818/V/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu aplikacji)
 zobacz więcej

Regulamin egzaminu kwalifikacyjnego
(Załącznik do Uchwały Nr 1 z dnia 14 października 2011 r. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(tekst ujednolicony, ze zmianami z dnia 12 stycznia 2011 r. uchwalonymi przez VII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego
(tekst ujednolicony, ze zmianami z dnia 12 stycznia 2011 r. uchwalonymi przez VII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Zasady Wykonywania Zawodu
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 837/V/2012 z dnia 13 września 2012 r.)
 zobacz więcej

Regulamin Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. z późn. zm.)
 zobacz więcej

Regulamin Biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 48/III/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r.)
 zobacz więcej

Regulamin w sprawie ustalenia wzoru legitymacji, określenia kryteriów i trybu przyznawania honorowej odznaki "Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych"

 zobacz więcej

Wytyczne dotyczące wydawania opinii dla kandydatów na biegłych sądowych
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 551/V/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.)
 zobacz więcej

Wytyczne wydawania opinii kandydatom na biegłych sądowych
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 551/V/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.)
 zobacz więcej

Zasady Realizacji Obowiązku Doskonalenia Zawodowego przez Rzeczników Patentowych
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 614/V/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. Data wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.)
 zobacz więcej

Zasady Zwalniania z Obowiązku Opłacania Składki Członkowskiej
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 433/IV/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. z późn. zm.)
 zobacz więcej

Zasady ustanawiania tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej i tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 766/V/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.)
 zobacz więcej


AKTY ZMIENIONE, UCHYLONE ORAZ WERSJE POMOCNICZE

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(Dz. U. Nr 49 poz. 509 z późn. zm.)
 zobacz więcej

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(tekst ujednolicony - wersja PIRP)
 zobacz więcej

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(tekst ujednolicony z zaznaczonymi zmianami z dnia 24 września 2010 r. - wersja PIRP)
 zobacz więcej

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
(Dz. U. Nr 197 poz. 1308)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich
(Dz. U. Nr 56 poz. 505)
 zobacz więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
(Dz. U. Nr 92 poz. 1021)
 zobacz więcej

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(tekst ujednolicony, ze zmianami z dnia 11 września 2009 r. oraz 27 listopada 2009 r. uchwalonymi przez VI Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(tekst ujednolicony, ze zmianami z dnia 7 września 2005 r. uchwalonymi przez V (IV Zwyczajny) Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
(tekst uchwalony przez I Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych w dniu 28 sierpnia 1993 r.)
 zobacz więcej

Statutes of the Polish Chamber of Patent Attorneys
(passed on 15 November 2002 by the Extraordinary National Convention of Patent Attorneys and amended by the 5th National Convention of Patent Attorneys held on 7th September 2005 and by the 6th National Convention of Patent Attorneys held on 11 September 2009 and on 27 November 2009)
 zobacz więcej

Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego
(Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego z dnia 5 września 1997 r.)
 zobacz więcej

Regulamin egzaminu kwalifikacyjnego
(Załącznik do Uchwały Nr 1 z dnia 15 września 2011 r. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych)
 zobacz więcej

Regulamin i szczegółowe zasady odbywania aplikacji rzecznikowskiej
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 329/IV/2008 z dnia 2 października 2008 r. z późn. zm.)
 zobacz więcej

Regulamin i szczegółowe zasady odbywania aplikacji
Załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 164/III/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r.
 zobacz więcej

Regulamin i szczegółowe zasady odbywania aplikacji rzecznikowskiej
Załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 329/IV/2008 z dnia 2 października 2008 r.
 zobacz więcej

Zmiany Regulaminu i szczegółowych zasad odbywania aplikacji rzecznikowskiej
Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 342 z dnia 18 grudnia 2008 r.
 zobacz więcej

Tryb przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego
Załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 82/III/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.
 zobacz więcej

Tryb przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego
Załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 290/IV/2008 z dnia 8 maja 2008 r.
 zobacz więcej

Tryb przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego
Załącznik nr 1 do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 464/IV/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.
 zobacz więcej

Zasady Zwalniania z Obowiązku Opłacania Składki Członkowskiej
(Uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 433/IV/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. z późn. zm.)
 zobacz więcej

Zasady ustanawiania tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej
(Załącznik do Uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Nr 65/III/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.)
 zobacz więcej