UWAGA!!! Znajdujesz się na stronach archiwalnych.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl

 EQE
  Ubezpieczenie OC
Szukaj słów:
 
Indywidualne składki OC rzecznika patentowego:

Zapraszamy do odwiedzenia własnej pod-strony "Moje konto", dostępnej po zalogowaniu link ==>     Szanowni Państwo,
     Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

     Uprzejmie przypomnijmy, że realizacja ustawowego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzecznika patentowego za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej (zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych - Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 925) w drodze umowy zawartej za pośrednictwem i z udziałem Izby - umożliwia nam wynegocjowanie znacznie korzystniejszych warunków ubezpieczenia, od tych, jakie uzyskiwalibyśmy w drodze umów zawieranych indywidualnie. Mamy nadzieję, że wprowadzenie nowego, opisanego niżej systemu uprości nam pracę.


     I. Umowy obowiązkowe.

     W tym roku formalności związane z zawarciem umowy obowiązkowego ubezpieczenia ograniczać będą się dla Państwa do podpisania przez każdego z Państwa, (także przez te osoby, za które de facto zapłaci składkę pracodawca) przesłanej Państwu w załączeniu umowy i przekazania jej do Izby, tj. dostarczenia:

do 29 grudnia 2013 r. e-mailem na adres: ubezpieczenie_oc@pirp.org.pl lub
fax-em na numer: (22) 646-40-12, a następnie
do 10 stycznia 2014 r. w wersji papierowej

"Umowy o objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych".


     Umowa ta stanowi odpowiednik zawieranej w ubiegłych latach umowy o zapłatę składki. Nowy tytuł tego dokumentu lepiej oddaje jego charakter. Prosimy uprzejmie o uważne zapoznanie się z treścią umowy z uwagi na wprowadzone w niej zmiany, z których szczególnie istotną jest wprowadzenie klauzuli automatycznego przedłużania się jej obowiązywania. W kolejnych latach będzie wznawiała się ona bez naszego udziału, nie będziemy więc podpisywać kolejnych umów, a obowiązki rzecznika patentowego objętego obowiązkowym ubezpieczeniem ograniczać się będą do terminowego przekazania składek Izbie.

     2013-12-22_umowa_o_objecie_obow_ubezp_oc_MB_AN.pdf

     Zapraszamy na stronę PIRP, gdzie w indywidualnych zakładkach "Moje konto" dostępnych po zalogowaniu umieszczono informacje o wysokości składki każdego rzecznika patentowego w nadchodzącym roku 2014 oraz informację o przysługującej temu rzecznikowi zniżce. Certyfikat, potwierdzający objęcie ubezpieczeniem każdego z nas będzie dostępny także w indywidualnej zakładce "Moje konto" przed 31 marca 2014 r.

     Te osoby, które zechcą dodatkowo ubezpieczyć się lub będą zawierały dodatkowe ubezpieczenie - nasz broker zaprasza do korzystania z dedykowanego nam systemu elektronicznej rejestracji prezentowanej na przygotowanej dla Państwa stronie, na której opisane zostały warunki tych ubezpieczeń.


     II. Indywidualne ubezpieczenia dobrowolne.

     Dla indywidualnych ubezpieczeń dobrowolnych od 2014 r. zmianie ulega sposób ich zawierania. Polisę(y) będzie można wykupić za pośrednictwem strony internetowej https://gsdirect.pl/Zaloguj.aspx po wcześniejszym otrzymaniu loginów i haseł do tej strony. W tym zakresie prosimy kontaktować się z Gras Savoye Polska, Panią Izabelą Gruba tel. 22 318 81 48 email: izabela.gruba@grassavoye.pl. Zalogowanie się do systemu umożliwi elektroniczne wypełnienie wniosku oraz wydruk certyfikatu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Powyższa procedura dotyczy:
 • podwyższenie sumy gwarancyjnej dla Ubezpieczenia Obowiązkowego,
 • podwyższenie sumy gwarancyjnej dla Ubezpieczenia OC Biura,
 • Ubezpieczeń Nieobowiązkowych, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzecznika za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych jako pełnomocnik uprawniony do reprezentowania osób trzecich przed OHIM lub EPO lub polskiego rzecznika patentowego jako pełnomocnika do prowadzenia spraw poza RP m.in. przed WIPO, EPO (IV warianty do wyboru).


     III. Grupowe ubezpieczenia dobrowolne.

     Kancelarie w formie spółek, kontynuujące dotychczasowe ubezpieczenia dobrowolne oraz te pragnące zawrzeć takie umowy, prosimy o bezpośredni kontakt z Gras Savoye podany wyżej.


     IV. Certyfikat.

     Każdy ubezpieczony otrzyma w następujący sposób certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia:
 1. dla rzeczników patentowych objętych ubezpieczeniem obowiązkowym, którzy poprzestaną na podpisaniu z Izbą "Umowy o objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych" - certyfikaty będą dostępne w terminie do dnia 31 marca 2014 r. w formie elektronicznej na stronie PIRP w indywidualnych pod-stronach "Moje konto" (lub bezpośrednio na stronie https://gsdirect.pl/Zaloguj.aspx jeśli rzecznik patentowy zdecyduje się zalogować na tej stronie, po wcześniejszym otrzymaniu dostępu do indywidualnego konta zgodnie z opisaną tam procedurą),
   
 2. dla rzeczników patentowych objętych ubezpieczeniem dobrowolnym certyfikaty zostaną udostępnione w systemie Gras Savoye Polska po złożeniu wniosku zgodnie z procedurą opisaną na stronie https://gsdirect.pl/Zaloguj.aspx,
   
 3. rzecznicy, którzy będą chcieli otrzymać certyfikat w formie papierowej drogą pocztową proszeni są o kontakt z brokerem.


     Z poważaniem -

 
Tadeusz Kachnic
Wiceprezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Marek Besler
Wiceprezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Anna Korbela
Prezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych


Archiwum:


     Szanowni Państwo,
     Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,


     uprzejmie przekazujemy dokumenty dotyczące ubezpieczenia obowiązkowego: wzór UMOWY O ZAPŁATĘ SKŁADKI OC (UMOWY UBEZPIECZENIA) na 2013 r. wraz z wzorami wniosków o:
     - indywidualne ubezpieczenie obowiązkowe (ZAŁ 1),
     - grupowe ubezpieczenie obowiązkowe (ZAŁ 2).
     Umowa ta obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

     Dodatkowo przesyłamy Państwu także dokumenty dotyczące ubezpieczenia dobrowolnego: wzory wniosków przygotowane przez Brokera:
     - WNIOSEK dot. DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA - Kancelaria patentowa,
     - WNIOSEK dot. DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA - Indywidualny rzecznik patentowy.

     Uprzejmie prosimy o:
 • wypełnienie i podpisanie Umowy ubezpieczenia oraz odpowiedniego wniosku (lub wniosków),
 • odesłanie dokumentów dot. ubezpieczenia obowiązkowego bezpośrednio do Biura Izby najpóźniej do dnia 7 stycznia 2013 r.
 • odesłanie dokumentów dot. ubezpieczenia dobrowolnego na wskazany niżej adres Brokera najpóźniej do dnia 7 stycznia 2013 r.

     W przypadku, gdyby nie wznawiała Pani / nie wznawiał Pan umowy na rok 2013, uprzejmie prosimy o pilną informację.

     W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt. Dodatkowych informacji i pomocy we wypełnieniu dokumentu udzielać nam będzie w razie wątpliwości, jak zawsze w imieniu Brokera - p. Izabela Gruba nr tel. 22 318 81 48, izabela.gruba@grassavoye.pl
     Firma Brokerska Gras Savoye Polska Sp. z o.o. Departament Ubezpieczeń OC, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, fax. +48 22 318 81 56.
     Jak zapewnił nas nasz Broker – w pierwszych tygodniach 2013 r. wysłane zostaną do Państwa certyfikaty potwierdzające zawarcie Umowy ubezpieczenia.

     Wysokość opłacanych przez nas składek w ramach ubezpieczenia obowiązkowego pozostanie na dotychczasowym poziomie, a mimo tego uzyskamy wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki podwyższeniu (bez dodatkowych opłat) minimalnej sumy Ubezpieczenia Obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej rzecznika patentowego z kwoty 250 000,00 zł na kwotę 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

     W dniu 18 grudnia 2012 r. została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nowa Umowa Generalna. Ochrona ubezpieczeniowa ustalona w ww. Umowie Generalnej udzielana będzie rzecznikom patentowym przez HDI ASEKURACJA TU SA (w stosunku do każdego Ubezpieczonego) oraz dzielić się ona będzie na trzy roczne okresy ubezpieczenia, które pokrywają się z latami kalendarzowymi. Pełen tekst Umowy Generalnej wraz z Załącznikami dostępny jest na naszej stronie po zalogowaniu się, http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=7.

     Z poważaniem -

 
Anna Korbela
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Tadeusz Kachnic
Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych


     Załączniki:
     UMOWA O ZAPŁATĘ SKŁADKI OC w 2013 r. (zobacz więcej: wersja .doc, wersja .pdf)
     ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UMOWY O ZAPŁATĘ SKŁADKI OC - WNIOSEK INDYWIDUALNY (zobacz więcej: wersja .doc, wersja .pdf)
     ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UMOWY O ZAPŁATĘ SKŁADKI OC - WNIOSEK ZBIORCZY (zobacz więcej: wersja .doc, wersja .pdf)

     wnioski wg stanu na dzień 12 luty 2013 r. :

     WNIOSEK dot. DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA - Kancelaria patentowa (zobacz więcej: wersja .doc, wersja .pdf)
     WNIOSEK dot. DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA - Indywidualny rzecznik patentowy (zobacz więcej: wersja .doc, wersja .pdf)

     W dniu 28 grudnia 2012r. nastąpiło połączenie HDI ASEKURACJA TU SA oraz TUiR WARTA S.A. (zobacz więcej: wersja .pdf)
         Zgodnie art. 16 ust 1. ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) rzecznik patentowy wykonujący zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. Również rzecznicy patentowi, którzy przeszli na emeryturę, a w dalszym ciągu wykonują zawód na podstawie umów cywilnoprawnych podlegają temu obowiązkowi. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie rzeczników patentowych niewykonujących zawodu lub wykonujących zawód na rzecz pracodawcy, (gdy pracodawcą nie jest kancelaria patentowa).
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu rzecznika patentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Osoby, które pragną zawrzeć umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Izby prosimy o kontakt z
Panią Izabelą Gruba z kancelarii brokerskiej:

Gras Savoye Polska Sp. z o.o. Departament Ubezpieczeń OC
ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa
tel. (22) 318-81-48 fax. (22) 318-81-56 e-mail: izabela.gruba@grassavoye.pl


................................................................

Dalsze informacje dostępne są dla osób zarejestrowanych.
Aby zobaczyć więcej prosimy o zalogowanie się.


Link do strony logowania ===>

................................................................