Komunikat po posiedzeniu KRRP w dniu 28 września br.

29.09.2020 / Aktualności

Szanowni Państwo, 28 września br. odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Rzeczników Patentowych wspólne z Komisją Rewizyjną.

Posiedzenie, w głównej mierze było poświęcone audytowi finansowemu, sprawozdaniu finansowemu za rok 2019 oraz sprawozdaniu z działalności PIRP w ubiegłym rok. Opinia biegłego rewidenta została wydana bez zastrzeżeń. Zalecono podejmowanie dalszych kroków zmierzających do poprawy ściągalności składek członkowskich oraz składek z tytułu ubezpieczenia OC. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Andrzej Rogowski omówił wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności PIRP w roku 2019. Komisja Rewizyjna zarekomendowała przyjęcie obu sprawozdań przez Krajową Radę. Sprawozdania zostały przyjęte uchwałami Krajowej Rady.

W trakcie posiedzenia Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej pani Joanna Bocheńska omówiła przebieg egzaminu kwalifikacyjnego. Mimo ograniczeń spowodowanych przez Covid-19 egzamin przeprowadzono sprawnie i bez zakłóceń. Poinformowała również, że wnioski o przystąpienie do egzaminu konkursowego złożyło 45 osób. Egzamin konkursowy odbędzie się 10 października 2020 r.

W posiedzeniu Krajowej Rady uczestniczyła pani Monika Witkowska – Przewodnicząca Rady Programowej, która przedstawiła wypracowany przez Radę Programową wstępny projekt Programu aplikacji. Założenia programu zostały przyjęte przez Krajową Radę.

Ponadto Przewodniczący Komisji Szkoleń pan Włodzimierz Gałązkiewicz przedstawił harmonogram szkoleń na październik 2020 r.

Agnieszka Iwaniuk – Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych