XIV Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych zwołany na dzień 15-16 października 2021 r.

20.07.2021 /

Niniejszym informujemy o zwołaniu XIV Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych na dzień 15-16 października 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że Krajowa Rada Rzeczników Patentowych zaproponowała następujący porządek obrad XIV Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja o trybie głosowania za pomocą środków elektronicznych.
 3. Przedstawienie Regulaminu Zjazdu.
 4. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Zjazdu.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji: a. mandatowej, b. wnioskowej, c. wyborczej .
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań: a. Krajowej Rady, b. Komisji Rewizyjnej, c. Rzecznika Dyscyplinarnego, d. Sądu Dyscyplinarnego, e. Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego.
 8. Podsumowanie Kadencji przez Prezesa PIRP.
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym organom samorządu: a. Prezesowi PIRP, b. Krajowej Radzie, c. Komisji Rewizyjnej, d. Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, e. Sądowi Dyscyplinarnemu, f. Odwoławczemu Sądowi Dyscyplinarnemu.
 10. Zgłaszanie kandydatów do organów Samorządu oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybór: a. Prezesa PIRP, b. Krajowej Rady, c. Komisji Rewizyjnej, d. Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, e. Sądu Dyscyplinarnego, f. Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego.
 13. Omówienie planowanych kierunków działania Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
 14. Rozpatrywanie wniosków skierowanych do Zjazdu.
 15. Podjęcie uchwał.
 16. Zamknięcie Zjazdu.

Zawiadamiamy, że wszelkie informacje dotyczące organizacji Zjazdu oraz materiały zjazdowe będą dostępne na stronie PIRP w zakładce XIV Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych dostępne po zalogowaniu.