Temat: Lem a wynalazczość

Data: 21 kwietnia (środa) br. godzina 10.00

Jak uczestniczyć w wydarzeniu?

Transmisja webinaru będzie się odbywać w trzech różnych miejscach do wyboru:

  1. na Facebooku Polskiej Izby Rzeczników Patentowych: https://www.facebook.com/pirppl
  2. na stronie www Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/
  3. oraz na Platformie Webex – link: https://pirp.webex.com/webappng/sites/pirp/meeting/download/79eff539ddde48609dc43dd097c9a238?siteurl=pirp&MTID=m2917f5965a151d495fb5e98b5bf63315

Czym jest wynalazek? Jakie cechy posiada rozwiązanie techniczne które za wynalazek uznajemy? Jaka jest rola wyobraźni w wynalazczości? Czy wizjoner i pisarz taki jak Stanisław Lem mógłby być twórcą wynalazku?
Nad tymi pytaniami zastanowimy się wspólnie z rzecznikiem patentowym, wynalazcą oraz filozofem i lemologiem.

Paneliści:

dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP – filozof, znawca myśli i twórczości Stanisława Lema

Maciej Czarnik – ekspert ds. własności intelektualnej, rzecznik patentowy, filozof

dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH – wynalazca, specjalista w zakresie technologii konstruowania układów elektronicznych

Moderator: dr Maciej Magoński– filozof, rzecznik patentowy, znawca literatury science-fiction

Biogramy:

dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP – jeden z najwybitniejszych polskich znawców literatury Stanisława Lema, studia magisterskie i doktoranckie z filozofii ukończył na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dzisiaj Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); ukończył również studia inżynierskie z informatyki na Politechnice Opolskiej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach zbiorowych poświęconych głównie filozofii Ludwiga Wittgensteina i Stanisława Lema. Wydał dwie książki: Gramatyka wiary (Kraków, 2011) i Rachunek (Kraków, 2016). Pierwsza poświęcona jest filozofii religii tzw. Szkoły ze Swansea grupującej uczniów Wittgensteina, druga dotyczy poglądów tego ostatniego na nauki formalne. Organizator cyklu konferencji naukowych „Filozofia w twórczości Stanisława Lema”. Wraz z dr. Filipem Kobielą przygotowuje do wydania antologię Filozoficzny Lem, która ukaże się w drugiej połowie 2021 roku.

dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych oraz magistra sztuki. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz twórcą lub współtwórcą kilkudziesięciu wynalazków, które uzyskały patenty w Polsce, USA i krajach europejskich. Według rankingu World’s TOP 2% Scientists, przygotowanego przez badaczy Uniwersytetu Stanforda oraz wydawnictwo Elsevier, należy do grupy 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Maciej Czarnik – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył studia biologiczne i filozoficzne. Ukończył także studia podyplomowe z prawa własności przemysłowej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004-2011 pracował w centrum transferu technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmował się koordynacją działań związanych z transferem wiedzy i technologii oraz promocją przedsiębiorczości. Prelegent wielu szkoleń oraz konferencji dotyczących kwestii ochrony własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości akademickiej. W latach 2010-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Lewków utworzonego w Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 2018 roku pełni tam funkcję specjalisty ds. praw własności intelektualnej. Uprawnienia rzecznika patentowego uzyskał w 2011 r. Od tamtej pory praktykuje rzecznictwo patentowy w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kancelarii patentowej. W praktyce rzecznika patentowego specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentów, wzorów użytkowych oraz w zgłoszeniach wzorów przemysłowych. Współredaktor publikacji związanych z tematyką innowacyjności m.in. Nauka i Biznes: refleksy i refleksje (Uniwersytet Jagielloński 2005) oraz Oblicza innowacji (Klub Eureka 2004), współautor prac zbiorowych Finansowanie projektów innowacyjnych. Poradnik dla przedsiębiorców i przedstawicieli środowiska akademickiego (Małopolska Agencja Energii i Środowiska 2007), Nauka i Biznes: strategie współpracy (Uniwersytet Jagielloński 2006). W latach 2006-2008 członek Zespołu ds. Rozwoju Biogospodarki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Współautor raportu Stan i kierunki rozwoju Biogospodarki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2007).

dr Maciej Magoński – rocznik 1983. Odbył studia filozoficzne na UJ w ramach kierunku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Po ich zakończeniu kontynuował studia doktoranckie na UJ zakończone obroną doktoratu w dyscyplinie filozofia na temat pojęcia prawdy w filozofii Fryderyka Nietzschego (2014). Równocześnie kształcił się jako aplikant rzecznikowski i zdawszy egzamin uzyskał uprawnienia rzecznika patentowego (wpisany na listę 6 listopada 2013 roku). Przez kilka lat praktykował prywatnie, a następnie w 2018 uzyskał zatrudnienie w Dziale Ochrony Własności Intelektualnej Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie pracuje do dziś. Oprócz myśli Nietzschego ciekawi go wiele rzeczy, od fizyki jądrowej i technologii rakietowej po mitologię. Hobbystycznie tłumaczy wiersze z i na język angielski oraz kolekcjonuje książki science-fiction. Mieszka w Krakowie.