I Ogólnopolskie Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów – program i tematy warsztatów problemowych

28.01.2020 / Aktualności

Wielkimi krokami zbliża się I Ogólnopolskie Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów „Ja rzecznik – mój zawód mój samorząd – wyzwania i szanse”.

Przypominamy, iż Forum odbędzie się 31 stycznia br. (piątek) o godzinie 10.00 w siedzibie PIRP przy ul. Żelaznej 59. Ostateczne zgłoszenia do udziału w Forum trwają do 29 stycznia br. na adres: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=24&an=278 lub emailem: info@pirp.org.pl

Dziękujemy wszystkim osobom – rzecznikom i aplikantom – zainteresowanym uczestnictwem w Forum, które – zgodnie z naszymi wcześniejszymi komunikatami – do 17 stycznia br. nadesłały nam propozycje tematów na warsztaty robocze w ramach Forum. Dziękujemy także Przewodniczącym wszystkich pięciu Zespołów Problemowych, którzy do 24 stycznia br., wybrali spośród nadesłanych propozycji tematów te, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Od samego początku chcieliśmy, aby propozycje w tym zakresie nie były narzucone z góry, ale były efektem oddolnej inicjatywy. Udało się. Jeszcze raz serdecznie za nią dziękujemy.

Program Forum:

10.00 – otwarcie I Ogólnopolskiego Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów – Prezes PIRP Dorota Rzążewska

10.15 – wprowadzenie do pracy w grupach warsztatowych – Aleksander Rzepecki – ekspert ds. komunikacji

10.30 – warsztaty w pięciu Zespołach Problemowych

12.30 – przerwa kawowa

12.45 – podsumowanie pracy w Zespołach Problemowych

13.45 – wspólne podpisanie deklaracji końcowej I Ogólnopolskiego Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów

14.00 – zakończenie Forum

Poniżej publikujemy propozycje wskazanych tematów, których ostatecznego wyboru (jednego lub maksymalnie dwóch z nich) dokonają uczestnicy warsztatów w poszczególnych Zespołach Problemowych.

Zespół Wykonywania Zawodu, Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego

1. Przygotowywanie przez Komisję Etyki wytycznych w sprawie typowych problemów, które byłyby sygnalizowane przez sąd dyscyplinarny (np. udział w projektach typu Pravna czy Lawyerline, kwestia interpretacji zakazu konkurencji, rzecznik patentowy i umowy NDA, reklama kancelarii).

2. Rodzaje i formy szkoleń/doskonalenia zawodowego – sposób doboru tematów i wykładowców, reagowania na zmieniające się potrzeby  – rozwiązania systemowe w Izbie i Okręgach; wzmocnienie kompetencji rzeczników.

3. Weryfikacja obowiązku doskonalenia zawodowego.

Zespół Rozwoju Aplikacji

1. Efekty pracy Rady Programowej

2. Sposób przygotowania materiałów dla wykładowców

3. Proporcje zajęć teoretycznych do praktycznych

Zespół Promocji Zawodu, Informacji i Działalności Wydawniczej

1. Opracowanie rodzaju działań promocyjnych – cyklicznych i jednorazowych

2. Opracowanie spójnej strategii rozwoju kanałów elektronicznych dotyczących proporcji zawodu, informacji o zawodzie i własności przemysłowej oraz działalności wydawniczej

3. Promocja zawodu rzecznika w start-upach, nowopowstających spółkach technologicznych oraz prowadzących prace B+R

Zespół Współpracy Krajowej i Międzynarodowej

1. Z jakimi podmiotami (z kim) Izba powinna współpracować w kraju

2. Jakie formy współpracy Izby – cykliczne i jednorazowe – winny być podejmowane

3. Współpraca zagraniczna – czy potrzebna, a jeśli tak to w jakiej formie – rodzaje działań

Zespół Legislacyjny

1. Zmiany w Prawie własności przemysłowej (dalsza harmonizacja m.in. z EPC, kompletne uregulowanie postępowania spornego i postępowań sprzeciwowych, zintegrowanie z nowymi przepisami KPC i in.)

2. Nowe pola do działania rzeczników patentowych: dopuszczenie rzeczników do udziału w charakterze pełnomocnika lub obrońcy w postępowaniach karnych w zakresie spraw własności intelektualnej; większa rola rzeczników jako mediatorów w postępowaniach pozasądowych i sądowych; stworzenie przy PIRP Instytutu Biegłych i udział rzeczników w postępowaniach sądowych przed sądami własności intelektualnej w charakterze biegłych sądowych; stworzenie przy PIRP Centrum Arbitrażu w sprawach własności intelektualnej

3. Praktyczne aspekty sporów dot. IP w nowych realiach, tj. po nowelizacji KPC, oraz rola PIRP w tym zakresie

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udziału w I Ogólnopolskim Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów „Ja rzecznik – mój zawód mój samorząd – wyzwania i szanse”.

Ostateczne zgłoszenia do udziału w Forum trwają do 29 stycznia br. na adres email: info@pirp.org.pl lub https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=24&an=278 .

Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

Zaproszenie na I Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów

‼⏰ I Forum Rzeczników Patentowych już 31 stycznia br. o godzinie 10.00 w siedzibie Polska Izba Rzeczników Patentowych w Warszawie!‼⏰ Prezes Polska Izba Rzeczników Patentowych Dorota Rzążewska serdecznie jeszce raz zaprasza do udziału w Forum!‼⏰ Dzięujemy za nadeslane przez rzeczników i aplikantów propozycje tematów warsztatów w ramach pięciu Zespołów Problemowych!‼⏰ Forum tworzymy My wszyscy – członkowie izby!‼⏰ Termin ostatecznych zgłoszeń upływa 29 stycznia br. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: info@pirp.org.pl, wskazując zespół problemowy, w którym chcemy pracować!

Opublikowany przez Polska Izba Rzeczników Patentowych Poniedziałek, 27 stycznia 2020