bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ustawy i rozporządzenia

Prezentowane teksty ustaw i rozporządzeń pochodzą z Systemu Informacji Prawniczej Lex Omega i nie stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego. Są one prezentowane wyłącznie w celach poglądowych.

Wszystkie pliki zamieszczone są w formacie pdf

Pliki do pobrania:

1) Ustawa z dnia 11 kwietnia    2011 r.  o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 1308) http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/13_4_1_1__ustawa_o_rzp.pdf;

2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076, z późn. zm.) http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/14_4_1_2_rozp_MS_oplaty.pdf;

3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 55, poz. 478) http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/15_4_1_3__rozp_PRM_oplaty.pdf;

4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne (Dz. U. Nr 165, poz. 986) http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/16_4_1_4_rozp_MF_oc.pdf;

5) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów (Dz. U. Nr 67, poz. 618, z późn. zm.) http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/17_4_1_5__rozp_MS_dyscypl.pdf.Opublikował: Piotr Molęda
Publikacja dnia: 14.11.2013
Podpisał: Elżbieta Darmorost
Dokument z dnia: 19.09.2013
Dokument oglądany razy: 4 401