bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Etyka zawodowa rzeczników patentowych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  DYSCYPLINARNA  RZECZNIKÓW  PATENTOWYCH  I APLIKANTÓW

         Rzecznik patentowy i aplikant podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu rzecznika patentowego i innych obowiązków określonych w ustawie, w szczególności za czyny sprzeczne ze ślubowaniem lub z zasadami etyki rzecznika patentowego. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące porządku i dyscypliny pracy.

         Postępowanie dyscyplinarne ma charakter wewnątrzny (samorządowy), stanowi ono urzeczywistnienie  jednej z zasadniczych funkcji samorządu, jaką jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego w granicach interesu publicznego oraz dla jego ochrony.

         Postępowanie dyscyplinarne jest niezależne od ewentualnego postępowania karnego dotyczącego tego samego czynu, odrębnego postępowania dyscyplinarnego wynikającego z przepisów szczególnych, którym podlega obwiniony, względnie  postępowania  w sprawie dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. Jednak nadużycie  przysługującej rzecznikowi patentowemu przy wykonywaniu czynności zawodowych wolności słowa i pisma, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza, podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

        Tutaj można znaleźć przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczników patentowych i aplikantów.

1) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec  rzeczników patentowych i aplikantów (Dz. U. nr 67, poz. 618) – w formacie: doc http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/18_6_rozporzadz_dysc.doc.

2) uchwała nr 4 XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z dnia 22 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Zasad Etyki Zawodowej Rzeczników Patentowych – w formacie PDF https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/70_Zasady_Etyki_20210522.pdf.

3) uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych  Nr 998/V/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie osobom uprawnionym kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy – w formacie PDF http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/19_uchw998.pdf.

4) uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych  Nr 828/V/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wyboru Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego  - w formacie PDF http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/20_6_3Etyka_uchw828.pdf.

5) uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych  Nr 817/V/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego – w formacie PDF http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/21_6_4Etyka_uchw817.pdf.Opublikował: Piotr Molęda
Publikacja dnia: 28.07.2021
Podpisał: Marek Besler, Elżbieta Darmorost
Dokument z dnia: 19.09.2013
Dokument oglądany razy: 7 125