bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rzecznicy patentowi i ich samorząd

         Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności przemysłowej.

          Pod pojęciem „spraw własności przemysłowej” rozumie się – uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych  topografii układów scalonych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

         Pomoc prawna świadczona przez rzecznika patentowego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym.

         Pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

          Rzecznik patentowy w wykonywaniu zawodu podlega tylko ustawom.

          Tytuł zawodowy „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej.

          Ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych stanowiącą samorząd rzeczników patentowych, do którego przynależność jest dla rzeczników patentowych i aplikantów obowiązkowa.

          Polska Izba Rzeczników Patentowych reprezentuje jej członków i sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego w granicach interesu publicznego oraz dla jego ochrony.

          Do zadań samorządu należy w szczególności:

1/ podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;

2/ reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych;

3/ współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, a także w zakresie organizowania i wykonywania zawodu rzecznika patentowego;

4/ doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów;

5/ sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych i aplikantów;

6/ prowadzenie badań w sprawach własności przemysłowej.

          Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patentowych, prowadzoną  przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

           Strukturę terenową  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych stanowi 12 okręgów. Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali w danym okręgu tworzą okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych.

          Organami samorządu są:

1/ Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych;

2/ Krajowa Rada Rzeczników Patentowych;

3/ Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;

4/ Komisja Rewizyjna;

5/ Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny;

6/ Sąd Dyscyplinarny;

7/ okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych;

8/ okręgowe rady rzeczników patentowych.

 

           Zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz organizację i zakres działania samorządu rzeczników patentowych określa ustawa  z dnia 11 kwietnia 2011 r. o rzecznikach patentowych /Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 1308, z późn. zm./.

AktualnościOpublikował: Elżbieta Darmorost
Publikacja dnia: 06.11.2013
Podpisał: Marek Besler
Dokument z dnia: 26.10.2013
Dokument oglądany razy: 111 921