Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Polityka prywatności  :

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe. W niniejszej polityce wyjaśnimy jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Kim jesteśmy?

Polska Izba Rzeczników Patentowych jest tworzona przez ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich. Reprezentuje jej członków i sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego w granicach interesu publicznego oraz dla jego ochrony

Przetwarzamy dane osobowe jako ich administrator. Siedziba Polskiej Izby Rzeczników Patentowych znajduje się w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20 lok. 2, 02-513 Warszawa.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy punkt kontaktowy: twojedane@pirp.org.pl

Jakie dane zbieramy i jak długo je przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy, to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli w związku z realizacją obowiązków ustawowych, regulaminowych lub statutowych. Jednakże w niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które powstają w toku odbywania aplikacji rzeczniowskiej (oceny, poziom wiedzy) lub wykonywania zawodu rzecznika patentowego lub które otrzymujemy od podmiotów trzecich.

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane zbierane w związku z odbywaną aplikacją lub członkostwem

Kiedy składają Państwo wnioski o przyjęcie na aplikację gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe niezbędne do wykonywania naszych obowiązków ustawowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, miejsce urodzenia, nr PESEL, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, nr wpisu na listę aplikantów rzecznikowskich, rok aplikacji, znajomość języków obcych, numer i seria dowodu osobistego.

Główną podstawą prawną przetwarzania danych jest: Art. 29, ust. 6 oraz art. 40 ustawy o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 503) oraz Regulamin Prowadzenia Listy Aplikantów Rzecznikowskich z dnia 28 września 2017 r.

Gdy wykonują Państwo zawód rzecznika patentowego gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe niezbędne do wykonywania naszych obowiązków ustawowych: imię lub imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, numer wpisu na listę rzeczników patentowych, miejsce i formę wykonywania zawodu, adres zamieszkania lub do korespondencji.

Główną odstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 18 ustawy o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 503).

Kontrahenci i partnerzy  biznesowi

Kiedy wchodzą Państwo z nami w relację biznesową, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, firmę z którą są Państwo powiązani, stanowisko, Państwa dane kontaktowe, takie jak adres firmy, numery telefonów i adresy email, Państwa udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia, sympozja, kongresy, seminaria itp., dane dotyczące naszej komunikacji z Państwem.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Mogą ograniczyć Państwo przetwarzanie tych informacji. Jedyne co muszą Państwo zrobić to zapoznać się z naszą polityką cookies i postępować zgodnie z informacjami w niej zawartymi.

W jaki sposób i w jakich celach wykorzystujemy Państwa dane?

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

- zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkiem ujawnienia danych zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 503).
- zarządzanie naszymi relacjami,
- komunikacja,
- przesyłanie naszych biuletynów informacyjnych związanych z Izbą,
- realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą są Państwo powiązani,
- do wykonania umowy, bez względu na jej postać czy formę, lub działań podjętych przed zawarciem umowy, np. jeżeli są Państwo naszymi wykładowcami,
- zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkiem ujawnienia danych.
- w celach statystycznych.

W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

- ustawa o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 503);
- Regulamin prowadzenia listy aplikantów rzecznikowskich i regulamin prowadzenia listy rzeczników patentowych;
- na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże, część naszych działań może być również realizowane (np. w celu uzyskania większej wydajności) poprzez przetwarzanie danych systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców (hosting), z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać. W rezultacie część Państwa danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych lub któremu udostępnimy Państwa dane osobowe będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania, inny instrument prawny lub w związku koniecznością realizacji umowy, porozumienia lub współpracą i wyłącznie w granicach określonych przez prawo. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Państwa danych osobowych odbywały się  zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. W Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Polskiej Izby Rzeczników Patentowych będzie posiadać dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel biura, księgowość itp.).

Z zasady nie przekazujemy Państwa osobowych komukolwiek poza Polską Izbą Rzeczników Patentowych oraz uprawnionych organów lub sądów. Możemy jednak przekazać Państwa dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (hosting itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom lub sądom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa, by spełnić orzeczenie sądu albo inny obowiązek prawny sądu lub organu).

Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.

Jakie środki bezpieczeństwa chronią Państwa dane?

Zobowiązujemy się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby chronić dane przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Możesz Państwo zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadają Państwo na mocy obowiązujących przepisów, a w szczególności prawo do usunięcia danych po ustaniu obowiązku prawnego odnośnie ich przechowywania lub ograniczenia ich przetwarzania – np. w sytuacji gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej. W wypadku, gdy prosiliśmy Państwa o zgodę, mają Państwo prawo na wycofanie zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli chcą Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co muszą Państwo zrobić to przesłać odpowiednią informację pod adres twojedane@pirp.org.pl lub skontaktować się z nami telefonicznie lub osobiście przybyć do naszej siedziby.  W określonych sytuacjach możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Państwa tożsamości.

Mogą również skontaktować się Państwo z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż mają Państwo jakiekolwiek nierozwiązane wątpliwości przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób dbamy o politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Poddajemy niniejszą politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Państwa o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie nowej polityki na naszej stronie lub przez przesłanie Państwu odpowiedniej wiadomości email, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.