mazowiecki_top.gif
 
 

 Mapa
 

 Szukaj

Aktualności


2018-09-13 22:50:12
10 września 2018 roku
Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, (http://www.zawodyzaufaniapublicznego.pl/) którego członkiem jest Mazowiecka Okręgowa Rada PIRP zorganizowała konferencję "Zawód zaufania publicznego przeszłość, teraźniejszość, przyszłość". Konferencja odbyła się 10 września 2018 r. w Centrum Kreatywności m. st. Warszawy przy ul. Targowej 56.

W trakcie konferencji merytorycznej przedstawiciele zawodów zaufania publicznego rozmawiali o funkcjonowaniu zawodów zaufania publicznego, diagnozowali aktualne trudności i zagrożenia oraz starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być nasza rola i jak ją powinniśmy wypełniać w przyszłości.

Wykład wprowadzający poprowadziła prof. Jadwiga Staniszkis

W panelu pierwszym "Samorządy zaufania publicznego - pożądany model rozwoju i rola w społeczeństwie przyszłości?" uczestniczyli: dr Adam Bodnar (RPO), adw. Mikołaj Pietrzak, inż. Jerzy Putkiewicz, rz. pat. Bartosz Krakowiak, r. rp. Włodzimierz Chróścik, dr Krzysztof Madej, Iwona Karpiuk-Suchecka, arch. Urszula Szabłowska

W panelu drugim "Tajemnica zawodowa - wyzwania i zagrożenia dzisiaj i w przyszłości?" uczestniczyli: rz. pat. r.pr. Dorota Rzążewska, prof. r. rp. Rafał Stankiewicz, Michał Byliniak, Małgorzata Sokulska, Paweł Trojanek, adw. Radek Baszuk, Agnieszka Gajewska

W panelu trzecim "Jednostka - zawody zaufania publicznego - organy państwa. Pożądany model współpracy" uczestniczyli adw. Anisa Gnacikowska, dr inż. Mieczysław Grodzki, mgr inż. Jerzy Kotowski, Bartosz Pilitowski, Jolanta Przygońska, Krzysztof Pietrzyk, rz. pat. r. rp. Paweł Kurcman

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

2018-09-13 22:46:31
8-9 czerwca 2018 r.
W dniach 8-9 czerwca 2018 roku w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja "Znaki towarowe i ich ochrona" (http://snpsi.umcs.pl/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-8-9-06-2018/). Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem ze strony rzeczników patentowych, którzy brali w niej udział a Okręg Mazowiecki PIRP reprezentowali: Dziekan Okręgu Mazowieckiego PIRP Katarzyna Kwestarz, Wicedziekan Okręgu Mazowieckiego PIRP Jan Dobrzański i Wiceprezes PIRP Paweł Kurcman.

Regulacja dotycząca znaków towarowych jest obecnie najbardziej europeizowana dziedzina prawa unijnego. Skutkiem ostatnio wydanych przepisów (dyrektywa 2015/2436 oraz rozporządzenie 2017/1001) jest również obowiązek Polski, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonania głębokiej reformy polskiego prawa znaków towarowych. W toku konferencji zostały przedyskutowane przez specjalistów, z wiodących ośrodków naukowych, wszystkie najważniejsze problemy związane z koniecznością dostosowania prawa polskiego do obowiązujących regulacji unijnych.

Konferencję organizowali: Stowarzyszenie Naukowe PRO SCIENTIA IURIDICA i Katedra Prawa Unii Europejskiej WPiA UMCS w Lublinie. Polska Izba Rzeczników Patentowych – za zaproszenie prof. dr hab. Ryszarda Skubisza była partnerem organizatorów w związku z obchodami 100-lecia zawodu rzecznika patentowego.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

2018-09-13 21:58:08
Ogólnopolskie spotkanie organizacji regionalnych zrzeszających zawody zaufania publicznego
6 czerwca 2018 r. z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie organizacji regionalnych zrzeszających samorządy tychże zawodów, tj. adwokatów, lekarzy, notariuszy, architektów, radców prawnych, inżynierów budownictwa, doradców podatkowych, komorników, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy oraz współpracujących z samorządami stowarzyszeń: Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Izby Fizjoterapeutów, Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów.

Dzięki staraniom organizatorów po raz pierwszy w historii w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się ze sobą przedstawiciele porozumień regionalnych samorządów zawodów zaufania publicznego a mianowicie:
  • Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie
  • Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
  • Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
  • Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
  • Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
  • Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
  • Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
Zebrani wyrazili wolę budowy ogólnokrajowej organizacji zrzeszającej wszystkie samorządy zawodów zaufania publicznego, które reprezentują rzeszę ponad 720 tys. ich członków wykonujących zawody zaufania publicznego.

Obrady uwieńczyło przyjęcie wspólnego stanowiska:

"Zebrani w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego postanowili nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów. Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów."

Okręg Mazowiecki PIRP był reprezentowany przez Dziekana Katarzynę Kwestarz i Wiceprezesa PIRP Pawła Kurcmana.

foto

foto

foto

2018-06-05 08:08:55
Szkolenie EUIPO
W dniu 28 maja 2018 r. w godzinach 14:00 – 17:30 w siedzibie Izby odbyło się szkolenie Okręgu Mazowieckiego PIRP zorganizowane dzięki wsparciu EUIPO i poprowadzone przez kol. Beatę Suwałę, rzecznika patentowego, obecnie pracującą w Izbach Odwoławczych EUIPO. Szkolenie dotyczyło praktyki EUIPO i Izb Odwoławczych w postępowaniach sprzeciwowych w sprawach znaków towarowych, w tym m.in. wymagań odnośnie rodzaju i zakresu materiału dowodowego oraz argumentacji w zakresie względnych przesłanek odmowy rejestracji. Poruszone też zostały kwestie ostatnich zmian w prawie, dotyczących zarówno kwestii stricte proceduralnych, jak i np. art. 8(6) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017, a także procedury mediacyjnej i dostępnych możliwości szkoleniowych w formie e-learningu. Nagranie ze szkolenia i materiały są dostępne w Akademii PIRP.

foto

foto

foto

2018-04-10 00:49:19
Seminarium w Płocku w ramach obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego
W dniu 9 kwietnia 2018 r. na wspólnym seminarium organizowanym przez UPRP i PIRP w ramach obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Płocku Dziekan Okręgu Katarzyna Kwestarz przedstawiła przedsiębiorcom nasz samorząd. Rozmawiano o wynalazkach, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych, znakach towarowych traktowany przez pryzmat własności intelektualnej i praw do niej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele dużych i małych przedsiębiorstw, w których trwają prace w dziedzinie B+R, firmy z sektora MSP, a także uczelni wyższych w których powstają prace badawcze znajdujące w przyszłości swoje wdrożenie w przemyśle.

foto

foto

foto

foto

foto